En övervakningskameraI maj i år lämnade Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige sitt förslag för hur artikel 33 i FN-konventionen ska genomföras här. Artikeln säger att de länder som ratificerat konventionen ska ha en oberoende mekanism för att främja, skydda och övervaka genomförandet av konventionen.

Delegationen föreslog att det samlade uppdraget ska gå till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Myndigheten har det oberoende från regeringen som konventionen kräver och där finns redan kompetens på området, ansåg man.
DO tycker likadant. I sitt remissvar över förslaget skriver ombudsmannen Sverige redan genom skapandet av DO kommit en bit på vägen mot den oberoende mekanism som konventionen kräver.

Det är dock viktigt att
styrningen av den nationella mekanismen inte blir för detaljerad, skriver DO. Om det sker riskeras oberoendet i uppdraget.
DO vill inte heller att konventionens krav på samverkan med det civila samhället regleras för hårt. Istället vill ombudsmannen utforma en sådan samverkan tillsammans med handikapprörelsen.

Om DO får det nya
uppdraget ska myndigheten utföra flera nya arbetsuppgifter. Till exempel ska man informera enskilda om vilka rättigheter konventionen ger dem, man ska granska nya lagar och förordningar samt brett utreda strukturella problem i samhället. Därtill ska man granska hur konventionen efterlevs av såväl offentliga aktörer som av privata företag och organisationer.

För att klara det nya uppdraget räknar ombudsmannen med att behöva fem miljoner kronor per år.

Den här artikeln har följande taggar:
FN-konventionen, DO

Text:

Kommentarer är avstängda.