Klocka som är tolv med en skugga av en människa i bakgrundenHSO och LO pekar i sitt upprop på att åtgärder inte kan vänta utan måste ske omedelbart. Tidsgränserna i socialförsäkringen innebär att det är den sjukskrivne som har det främsta ansvaret för att komma tillbaka till arbetet, anser LO och HSO. Motsvarande press finns inte på arbetsgivare att ta sitt lagenliga ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering.
Istället vill de båda förbunden att kraven balanseras och att tidsperioder och kontrollstationer i rehabiliteringskedjan byts ut mot starkare rehabiliteringsåtgärder.Socialförsäkringsutredningen lämnar sitt slutbetänkande först 2013. Men till dess vill HSO och LO att man tar fram nya och vidgade direktiv för utredningen så att  den snarast ska kunna föreslå ändringar i sjukförsäkringssystemet. Detta för att berörda myndigheter ska kunna få direktiv och resurser för åtgärder i rehabiliteringen utan hot om tvångsåtgärder, skriver man.
Dessutom vill man se att arbetsgivarens ansvar för rehabiliteringen förstärks genom utbildning och tillsyn.


I väntan på socialförsäkringsutredningens slutliga förslag måste de största bristerna i sjukförsäkringssystemet tas bort, skriver HSO och LO. Förbunden vill omedelbart göra följande förändringar:
•    Tidsgränserna för bibehållen sjukförsäkringsersättning upphör snarast. Regeln om 364 dagar, efter förlängning 550 dagar, som maxgräns oavsett sjukdomsgrad och arbetsförmåga tas bort.
•    De som redan utförsäkrats trots att intygsskrivande läkare bedömt att arbetsförmåga saknas återförs till sjukförsäkringen.
•    Nollningen av SGI, sjukpenninggrundande inkomst inför återgång till sjukförsäkringen tas bort, och eventuellt bostadstillägg bibehålls. Även de som tidigare fråntagits sin SGI vid återgång till sjukförsäkringen återfår den retroaktivt.
•    Den så kallade rehabiliteringskedjans kontrollstationer omvandlas till stödpunkter för den sjukskrivnes rehabilitering.
•    Svårigheter att på grund av sjukdom utföra de arbetsuppgifter som finns på arbetsplatsen får inte vara skäl till uppsägning.
•    Rätten till ersättning från sjukförsäkringen ska individanpassas, vara mer generösa och ge trygghet även för personer med fleråriga, men inte nödvändigtvis livslånga sjukdomstillstånd.
•    Arbetsförmågan ska bedömas av personer med medicinsk kompetens, arbetsmiljökompetens, kunskap om sjukförsäkringsreglerna och god kännedom om patienten.
•    Den medicinska rehabiliteringen genom rehabiliteringsgarantin ska omfatta alla diagnosgrupper samt individanpassas och kvalitetssäkras.

Den här artikeln har följande taggar:
 HSO, LO, sjukförsäkringen

Text:

Kommentarer är avstängda.