Oppositionen vill ge enskilda rätt att klaga om deras ekonomiska, sociala eller kulturella rättigheter kränks. Fel väg att skydda mänskliga rättigheter, anser regeringen.

I FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna regleras till exempel rätten till arbete, rätten till en tillfredsställande levnadsstandard och rätten till utbildning.

Till konventionen finns ett underprotokoll som ger enskilda människor rätt att klaga gentemot staten om de anser att deras rättigheter blivit kränkta. Sverige röstade för tilläggsprotokollet när det antogs i FN för fem år sedan men regeringen har samtidigt gjort klart att man inte har för avsikt att underteckna protokollet.

Regeringen anser att enskild klagorätt inte är det bästa sättet att främja de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna. Man anser att det är svårt att med precision ange när en kränkning av rättigheterna i ESK-konventionen ska anses ha begåtts.

De rödgröna partierna håller inte med och anser att regeringens vägran att tillträda protokollet ställer Sverige i dålig dager.
”Sverige bör skriva under tilläggsprotokollet som ger individer klagorätt gentemot sina regeringar när dessa inte svarar upp mot sina åtaganden enligt ESK-konventionen”, skriver ledamöter för S, V och MP i en reservation till det betankande om Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik som riksdagen antog på onsdagen.

Läs mer i betänkandet Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik »

Text:

Kommentarer är avstängda.