Bristande tillgänglighet och negativa stereotyper är de vanligaste orsakerna till att personer med funktionsnedsättning upplever diskriminering.

DO och Myndigheten för delaktighet har analyserat 485 anmälningar om diskriminering som har samband med diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning. Syftet är att hitta mönster som förklarar varför människor upplever diskriminering och vilka hinder de möter i samhället.

Bristande tillgänglighet är den vanligaste orsaken till att människor upplever diskriminering, visar analysen. Det handlar dels om brister i den offentliga miljön, som fysiska hinder i butiker, tåg, eller restauranger, men också om att människor i vissa fall hindras från att använda sina hjälpmedel. Det kan till exempel handla om att en ledar- eller servicehund inte får tas med in i en lokal.

Okunskap och generaliserande föreställningar om människor med funktionsnedsättning som grupp är också en vanlig orsak till upplevd diskriminering, visar rapporten. Effekterna av fördomar och avindividualisering kan vara att människor nekas arbete eller hindras att ta del av verksamheter inom andra samhällsområden.

En annan orsak till att människor gör en anmälan om diskriminering är att de upplever att de nekas stöd eller hjälp som de anser sig ha rätt till. Det kan handla om uteblivet stöd i skolan eller om utebliven hörseltolk i sjukvården.

I rapporten konstaterar DO och MFD att långt ifrån alla upplevelser av diskriminering anmäls och att det därmed finns ett stort mörkertal. Bland de som väljer att anmäla är motivet ofta att förändra eller påverka samhället. Det finns också en grupp anmälare som strävar efter personlig upprättelse.

Text:

Kommentarer är avstängda.