Hans YtterbergIdag släpptes den till slut, den av många hett efterlängtade, utredningen om hur bristande tillgänglighet ska kunna klassas som olaglig diskriminering. Utredaren Hans Ytterberg föreslår att diskrimieringslagen förses med ett förbud mot  diskriminering i form av bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Förbudet ska gälla i de fall där en person missgynnas av att någon annan låter bli att vidta sådana åtgärder för tillgänglighet som kan göra att personer med en funktionsnedsättning kommer i en situation som är jämförbar med den för personer utan funktionsnedsättning.

För att bristande
tillgänglighet ska kunna klassas som diskriminering krävs att åtgärden att bygga bort den är "skälig". För att avgöra vad som är skäligt eller inte måste en helhetsbedömning göras i varje enskilt fall, menar Hans Ytterberg och listar flera faktorer som kan avgöra vad som är skäligt att kräva.
Till exempel handlar det om nyttan för personer med funktionsnedsättning och om åtgärdens inverkan på hälsa, säkerhet och kulturmiljö. Men även en verksamhets möjlighet att bära kostnaderna och den verksamhetsansvariges möjligheter att förutse behovet av åtgärden ska vägas in i bedömningen, enligt Ytterberg .

Ansvaret att åtgärda
bristande tillgänglighet faller på den som har ansvar för en verksamhet. Men, Hans Ytterberg föreslår också att ansvaret ska kunna falla på en fastighetsägare om denne "hindrar eller påtagligt försvårar" genomförandet av tillgänglighetsåtgärder.

Diskrimineringsförbudet föreslås gälla i alla på alla de områden som idag täcks av diskrimineringslagen. Precis som med övriga förbud i lagen ska den som bryter mot förbudet mot bristande tillgänglighet kunna åläggas att betala diskrimineringsersättning.

Utredningen ska skickas ut på remiss. Parallellt ska en statlig myndighet klargöra vilka kostnader som förslaget kan medföra för privata och offentliga aktörer

Här hittar du utredningen »

Den här artikeln har följande taggar:
tillgänglighet, diskriminering, Hans Ytterberg, Bortom fagert tal

Text:

Kommentarer är avstängda.