Såväl själva skolmiljön som hur undervisningen är utformad påverkar förekomsten av kränkningar och trakasserier bland elever i skolan, men det är framförallt utanför lektionstid som kränkningar förekommer.

Skolverkets undersökning
visar också att få barn och elever varit delaktiga i att ta fram de likabehandlingsplaner som varje förskola och skola måste ha enligt lag. Många skolor har också brister i sina likabehandlingsplaner.

Idag regleras diskriminering
och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen, arbetsmiljölagstiftningen och i läroplanerna. Att lagstiftningen inte är harmoniserad kan försvåra arbetet mot diskriminering och kränkande behandling och därför föreslår Skolverket nu att regeringen ser över lagstiftningen så att den blir entydig.

Vad gäller det fåtal elever
med funktionshinder, som omnämns i studien, så framgår det av intervjuerna att dessa elever ofta undantas från de ”normalas” icke-funktionshindrades gemenskap. Det konstateras också att det i många skolor oavsett om eleverna går integrerade eller i egen klass, förekommer verbala trakasserier, ryktesspridning. 
Läs hela rapporten här

Text:

Kommentarer är avstängda.