En hög med pengar
Förslaget att lyfta in
bristande tillgänglighet i diskrimineringslagen kommer med största sannolikhet att medföra samhällsekonomiska merkostnader, skriver Statskontoret i sin kostnadsanalys av Hans Ytterbergs utredning, Bortom fagert tal. Analysen har gjort på uppdrag av regeringen.

Ytterberg menade att förslaget inte medför några nya kostnader eftersom kraven på tillgänglighet redan finns reglerade i annan lagstiftning. Kostnaderna för att att uppfylla kraven borde alltså redan vara budgeterade, resonerade Ytterberg.
Detta förhållningssätt kritiseras dock av Statskontoret. För att Ytterbergs antagande ska vara giltigt får inte en diskrimineringslagstiftning ställa högre krav på tillgänglighet än vad nu gällande lagar gör, menar Statskontoret. Inte heller får lagen ställa krav på att åtgärder för tillgänglighet tidigareläggs, skriver man, och konstaterar att Ytterbergs lagförslag gör bådadera.

Den definition av tillgänglighet som finns i förslaget till diskrimineringsförbudet går, enligt Statskontoret, utöver definitionen av tillgänglighet enligt plan- och bygglagstiftningen. Likaså kommer lagen sannolikt att leda till krav på att tillgängligheten ska åtgärdas snabbare än om den ska fixas i samband med renoveringar och nybyggnation.

Storleken på de samhällsekonomiska kostnaderna är svåra att bedöma, skriver Statskontoret. Men man räknar med att de ökningen blir betydande.
Hur stor den blir beror i slutändan på i vilken takt otillgängligheten åtgärdas.
Om alla otillgängliga byggnader ska ersättas på 20 års sikt kostar det samhället 2 700 miljarder i dagens penningvärde. Om ett diskrimieringsförbud för med sig att tio procent av fastighetsbeståndet förnyas på 20 år landar kostnaderna på drygt 200 miljarder kronor vilket innebär en ökning av samhällskostnaderna med tio miljarder per år, skriver Statskontoret.

Framför allt är det privata fastighetsägare som får högre kostnader av lagförslaget, skriver Statskontoret, men även kommunerna får räkna med kostnader, fram för allt för att göra skolan tillgänglig.
Visserligen innebär en förbättrad tillgänglighet även vinster för samhället men dessa uppgår bara till cirka tio procent av kostnaderna, uppger man.

Läs hela rapporten från Statskotoret »

Den här artikeln har följande taggar:
Bortom fagert tal, tillgänglighet, diskriminering, Statskontoret

Text:

Kommentarer är avstängda.