Trappa med en byggarbetare på toppenTvå butiker vid en shoppinggata i Lund behöver automatiska dörröppnare för att vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, anser både kommun och länsstyrelse. Men fastighetsägaren vägrar och har vänt sig till Länsrätten.

Enligt Boverket är fallet det första där lagen och föreskrifterna om enkelt avhjälpta hinder prövas rättsligt och Länsrättens dom får därför stor betydelse för den fortsatta tillämpningen av lagen.
Lund, som arbetar mycket aktivt med tillgänglighetsproblematiken har en rad liknande ärenden i pipeline  men väljer att inte avvakta Länsrättens utslag innan man går vidare.

–Vi driver fram dem till beslut i byggnadsnämnden under våren, säger Jan-Erik Johansson  tillgänglighetsrådgivare på stadsbyggnadskontoret i Lund.
Hans erfarenhet är att automatiska dörröppnare hör till de åtgärder som fastighetsägarna är mindre villiga att vidta.

Bristerna ur tillgänglighetssynpunkt i de nu aktuella butikerna uppmärksammades i kommunens inventering av publika lokaler och platser och resulterade 2007 i ett beslut i byggnadsnämnden. Fastighetsägaren, en bostadsrättsförening, fick föreläggande om att dels utjämna en liten nivåskillnad mellan trottoar och butiker, dels om att installera automatiska dörröppnare.

Nivåskillnaden åtgärdades medan föreläggandet i den del som avser dörröppningsautomatik överklagades till länsstyrelsen.
I överklagandet förklarade sig fastighetsägaren villig att montera ringklockor och handikappskylt på butiksdörrarna så att kunder med funktionsnedsättning kan göra butikspersonalen uppmärksam på att assistans behövs. Den åtgärden tillgodoser, anser fastighetsägaren, kravet på tillgänglighet.
Som skäl för att inte installera öppningsautomatik anges först och främst kostnaden, enligt fastighetsägarens egna uppgifter omkring 15 000 kronor per dörr.

Länsstyrelsen fann inga skäl att tillmötesgå fastighetsägaren. I beslutet att avvisa överklagandet hänvisas till Boverkets föreskrifter där verket som allmänt råd anför att dörrar med dörrstängare bör förses med automatisk öppnare. Länsstyrelsen konstaterar att investeringen i öppningsautomatik är rimlig i förhållande till nyttan för kunderna, inte minst mot bakgrund av att  butikerna ligger centralt på en gågata där behovet av tillgänglighet gör sig särskilt påmint.

Länsrättens utslag i målet mellan bostadsrättsföreningen och Lunds kommun väntas om några månader.

Text:

Kommentarer är avstängda.