En ny dom från högsta förvaltningsrätten kan ge fler rätt till sjukersättning.

Domen öppnar för en generösare tolkning av lagen och kan göra det möjligt för personer med kronisk smärta eller psykiska diagnoser att få rätt till sjukersättning, rapporterar Sveriges Radio.

Tidigare har det varit omöjligt att få sjukersättning vid vissa diagnoser. Men enligt den nya domen ska det göras en individuell prövning i varje fall där det ska tas hänsyn till sjukdomshistorik.

Domen upphäver därmed kammarrättens dom som menade att diagnoser som fibromyalgi eller utmattningssyndrom ”inte medger några säkra slutsatser om den framtida varaktigheten av sjukdomsbesvären och att det därför inte är fråga om en sådan stadigvarande nedsättning av arbetsförmågan som förutsätts för rätt till sjukersättning”.

Högsta förvaltningsdomstolen menar att det inte går att dra några generella slutsatser om arbetsförmåga utifrån dessa diagnoser.

”Vid bedömningen av om arbetsförmågan kan anses stadigvarande nedsatt bör avseende också fästas vid om den försäkrade under tidigare perioder bedömts vara arbetsoförmögen liksom vid sådana perioders varaktighet och oförmågans orsak”, skriver Högsta förvaltningsdomstolen.”

Text:

Kommentarer är avstängda.