Röd gubbe som han ser ut vid övergångsställen.2001 infördes krav i plan- och bygglagen på att alla "enkelt avhjälpta hinder" mot tillgänglighet och användbarhet ska tas bort – både i byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser. De nya reglerna var ett led i den nationella handlingsplanen för handikappolitiken vars mål var att göra Sverige tillgängligt till 2010.

Men, trots att lagens regler senare har fått en något mer konkret skrud i Boverkets föreskrifter och informationsmaterial är det i dag, snart åtta år efter lagändringen, fortfarande inte klart vad som egentligen avses med ett enkelt avhjälpt hinder. För första gången ska frågan prövas i domstol och på många håll avvaktar kommuner och fastighetsägare ett klargörande.

– Enkelt avhjälpta hinder blev nog inte det som beslutsfattarna hade hoppats. Undanröjandet av enkelt avhjälpta hinder är inte det som gör Sverige tillgängligt till 2010, säger Dagny Mörk, projektledare hos Bygg klokt, en samarbetsorganisation inom handikapprörelsen som arbetar för bättre tillgänglighet och användbarhet i byggd miljö.

I tre års tid har hon rest runt i landet och diskuterat och hållit utbildningar om enkelt avhjälpta hinder med den lokala handikapprörelsen. Hennes bild är att arbetet hittills har handlat om åtgärder i utemiljön och att två åtgärder tillsammans toppar listan så här långt: nedfasning av trottoarkanter vid övergångsställen och ombyggnation av busshållplatser.
– De flesta av de här förändringarna skulle ha gjorts ändå, oavsett om det fanns några regler om enkelt avhjälpta hinder, säger Dagny Mörk.

Bygg klokt konstaterar också att många kommuner har genomfört inventeringar och tagit fram åtgärdsplaner, men att planerna ofta stannar i skrivbordslådan och inte genomförs. En orsak är att åtgärderna inte kopplas till budget och att det därmed inte har avsatts några pengar till arbetet.

Reglerna om enkelt avhjälpta
hinder syftar till att öka tillgängligheten och användbarheten för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Men i praktiken har personer med rörelsehinder inte mycket glädje av lagändringen, anser Dagny Mörk.
– För de som har orienteringssvårigheter, till följd av synskada eller hörselnedsättning, har reglerna gett mer. Men för personer med rörelsehinder har de tyvärr inte gett så mycket, säger Dagny Mörk.

I föreskrifterna definieras ett enkelt avhjälpt hinder så här:
"Med enkelt avhjälpta hinder avses sådana hinder som med hänsyn till nyttan av åtgärden och förutsättningarna på platsen kan anses rimliga att avhjälpa."

Läs föreskrifterna hos Boverket »

Text:

Kommentarer är avstängda.