InforamtionssymbolInventering av hinder, dokumentation om tillgänglighet och användbarhet, tillsyn och återkoppling från medborgarna är några exempel på information som Handisam (Myndigheten för handikappolitisk samordning) menar kan samlas i ett nationellt system.

Idag pågår arbetet med att förbättra tillgängligheten till den fysiska miljön i så gott som varje kommun. Miljöer inventeras, arbete planeras och hinder avlägsnas. Men arbetet utförs med skiftande tillvägagångssätt. Metoder och system skiljer sig åt mellan olika fastighetsägare och mellan kommuner, skriver Handisam.
Dessutom stannar informationen ofta där den skapas.

Handisam menar att en nationell samordning av detta arbete och dess resultat kan spara resurser och skapa mervärden. Idéen är att informationen i systemet lätt ska kunna användas av olika intressenter och till exempel säljas till kommersiella aktörer och användas i applikationer på nätet.

Redan idag används en del av dessa idéer i webbaserade tillgänglighetsguider. Men till skillnad från den vanliga tillgänglighetsguiden som syftar till att ge människor med funktionsnedsättning information om var det går att ta sig fram, vill Handisam skapa ett system som tillgodoser behov hos fler användargrupper.
Om flera aktörer drar nytta av informationen i systemet minskar dessutom risken att det blir en gigantisk särlösning, skriver Handisam.

Läs mer:

Handisams rapport om tillgänglighetsguider »

Text:

Kommentarer är avstängda.