Regeringen har gett myndigheterna i uppdrag att ta fram delmål för sina respektive verksamhetsområden. Delmålen ska formuleras utifrån regeringens inriktningsmål för handikappolitiken som presenterades i mars. Delmålen ska också utgå från de övergripande handikappolitiska målen och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, skriver regeringen i uppdraget.

Förutom själva målformuleringarna ska myndigheterna lämna förslag till hur målen ska följas upp. Meningen är att uppföljningen ska göras varje år i budgetpropositionen.  Uppföljningen ska så långt det är möjligt utgå från den insamling av statistik som redan görs och innehålla både kvantitativa och kvalitativa resultat.

Regeringen poängterar i uppdraget att delmålen också ska utgå från ansvars- och finansieringsprincipen.

Den här artikeln har följande taggar:
nationella handlingsplanen

Text:

Kommentarer är avstängda.