Skolgård med lekhage på marken och barn som köar utanfrö skolbygnaden.Nästan hälften av landets grundskolor och fyra av tio gymnasieskolor har grundläggande brister i tillgängligheten för elever som använder rullstol. Dessa skolor saknar antingen hiss eller tillgänglig toalett. Den absolut vanligaste bristen är avsaknad av automatiska dörröppnare.

Skolverket har på regeringens uppdrag genomfört en enkätundersökning om tillgängligheten i drygt 2000 grundskolor och 700 gymnasieskolor. Enkäten har kompletteras med fallstudier i ett antal kommuner.
Både kommunala och fristående skolor har undersökts.

Bristerna visar sig vara störst i äldre skolbyggnader och i lokaler för praktiska och yrkesinriktade ämnen. Dessutom har små skolor ofta sämre tillgänglighet än större.
Likaså är tillgängligheten för rullstolanvändare något sämre i fristående skolor än i kommunala.
Undersökningen visar också att tillgängligheten överlag är bättre i skolor där det på senare år har gått elever som använder rullstol. Men även i dessa skolor finns brister. Till exempel är det inte alltid elever i rullstol finns med i skolornas utrymningsplan.

Skolverket drar slutsatsen att en god tillgänglighet är en förutsättning för att elever med funktionsnedsättning ska kunna utöva sin rätt att fritt välja skola. Med dagens situation är valfriheten begränsad.
Man anser också att staten ska ta ansvar för att höja kunskapen om tillgänglighet bland landets skolor. För att få fart på arbetet med att förbättra tillgängligheten behövs ett stödmaterial som ger konkreta råd om hur lokalerna kan förbättras.

För att höja nivån
på tillgängligheten anser Skolverket att det bör övervägas att ställa detaljerade krav på tillgängligheten när nya skolor startar.
Även tillsynen måste förbättras. I dag är det oklart vem som har ansvaret och Skolverket vill att frågan utreds.

Läs rapporten hos Skolverket »

Text:

Kommentarer är avstängda.