Kullerstenar
Höstens val rycker
allt närmare. Ett val som inte bara utspelar sig på riksnivå. SHT har frågat en stor andel av DHRs lokalavdelningar om vilken fråga som är viktigast inför det kommunala valet.

Svarsfrekvensen i undersökningen var tyvärr inget vidare, men att tillgänglighet är en viktig och aktuell fråga för personer med nedsatt rörelseförmåga i Sverige 2010 står utom allt tvivel. Alla svarande lyfter fram tillgänglighet som den viktigaste frågan eller som en av flera prioriterade frågor.

Flera avdelningar lyfter
fram arbetet med att ta bort enkelt avhjälpta hinder. Andra skriver om möjligheten att ta sig in i butiker och att använda den kommunala sophanteringen.

Vid sidan av tillgängligheten lyfter vissa fram andra viktiga valfrågor. Hemtjänst, hjälpmedel och kollektivtrafik nämns av flera, rehabilitering och bemötande av någon enstaka.
" Den personliga servicen vill vi ska utvecklas, att vi får inflytande i vår service. Idag har man möjlighet att välja några företag än kommunen. Men fortfarande är det så, att man har inte inflytande över vem som kommer, när hjälpen ges eller hur och var", skriver till exempel DHR i Sundbyberg.

Vi frågade avdelningarna
om de planerar några särskilda aktiviteter med anledning av valet. Här är svaren mer skiftande. Ungefär hälften av de avdelningar som svarat på frågan genomför någon egen aktivitet inför valet. I många fall handlar det om uppvaktning av politiker eller möten där medlemmarna får ställa frågor till kandiderande partiföreträdare.

Flera av dem som inte anordnar en egen aktivitet skriver att de deltar vid gemensamma aktiviteter med andra organisationer i den lokala handikapprörelsen. Några väljer dock att helt stå vid sidan av valrörelsen.
"Vi har inte planerat någon aktivitet inför valet p g a hög ålder och få medlemmar. De flesta har nog med att klara sin vardag", skriver en avdelning, medan en annan hänvisar till små resurser och att man har "…bra kontakt med kommunen och vill inte förstöra den".

Några av dem som inte genomför särskilda aktiviteter motiverar det med att de ständigt arbetar med frågorna.

Den här artikeln har följande taggar:
val 2010, tillgänglighet, DHR

Text:

Kommentarer är avstängda.