En enhetlig nationell modell för behovsbedömning var ett av de bärande inslagen i LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra, SOU 2008:77, som lämnades i augusti. Kommittén räknade med att merparten av de 3,3 miljarder man vill spara in på reformen ska räknas hem genom en tydligare specificerad bedömning av människors hjälpbehov.

Intressegruppen för assistansberättigade
, Ifa, skriver i sitt remissyttrande över förslaget att man ställer sig positiv till det införs en likvärdig behovsbedömning över hela landet. Men man reser också flera invändningar mot kommitténs förslag.

Till exempel befarar man att en alltför detaljerad modell för behovsbedömning för med sig att människor inte får sina behov tillgodosedda och möjligheten att uppnå goda levnadsvillkor omintetgörs.
Ifa pekar också på risken att en alltför detaljerad bedömning av personliga behov riskerar att kränka integriteten hos en grupp människor som i hela sin livssituation är starkt utsatta för närgången granskning.

Därför uppmanar Ifa regeringen att vänta med att införa en ny modell för behovsbedömning tills den analys Socialstyrelsen just nu genomför är klar.

LSS-kommittén föreslår också att de personer vars grundläggande behov inte överstiger 20 timmar i veckan istället för personlig assistans ska få en ny insats kallad personlig service med boendestöd enligt LSS.
Ifa välkomnar den nya insatsen, men anser att den på flera punkter behöver utformas annorlunda än i kommitténs förslag. I första hand vänder man sig emot att den personliga servicen kopplas samman med hemtjänsten. Valfriheten måste istället utformas i linje med vad som gäller för den personliga assistansen. Den som har insatsen ska få möjlighet att välja både anordnare och utförare, anser Ifa. 

Dessutom vänder man sig starkt
emot det tak på 40 timmar i veckan som kommittén föreslår. Detta kommer få svåra följder för vissa användare och strider mot grundläggande principer i LSS-lagstiftningen, anser man.

I sitt yttrande är ställer sig Ifa
bakom förslaget att staten blir huvudman för den personliga assistansen. Det är en förutsättning för att assitansreformens grundläggande syfte och intentioner ska vidmakthållas, skriver organisationen.

Läs hela Ifas yttrande här »

Text:

Kommentarer är avstängda.