Debatt-vinjett med bild på Ella Bohlin, Kristdemokaternas första namn i valet till Europaparlamentet.Nisse Duwähl belyser i sin debattartikel i Svensk Handikapptidskrift ett oerhört viktigt område som handlar om representation och demokrati. Om vissa grupper i samhället nekas tillträde och möjlighet till deltagande riskerar EU att bli en ”låtsasdemokrati”.

Europaparlamentet ska representera
Europas medborgare. Men om dess medborgare förvägras rätten att delta på grund av att t ex vallokaler inte är tillgängliga för personer med funktionshinder eller att ombudsröstning inte fungerar för den som behöver det har vi ett stort demokratiproblem och bristfällig representation.
Alla ska ha rätt till lika möjligheter att rösta i valet och delta i valrörelsen!

Villkoren för personer med funktionsnedsättningar
måste förbättras och inte minst trygga möjligheter till egen försörjning. Jag och Kristdemokraterna vill inom ramen för EU-samarbetet verka för att medlemsländerna skyndsamt ratificerar FN:s deklaration om personer med funktionsnedsättningar. Detta måste få högsta prioritet inom unionen.

Vidare vill jag se en bred överenskommelse
om inriktning och mål på EU-nivå för handikappolitiken.
Om Europa ska lyckas upprätthålla god välfärd behöver sysselsättningen öka och alla människors möjligheter på arbetsmarknaden tas tillvara. Jag och Kristdemokraterna vill arbeta för ett förbud inom EU mot all form av diskriminering i arbetslivet. Det är också viktigt att EU fortsätter att stödja insatser som syftar till att bekämpa diskriminering.

Jag är övertygad om att en fungerade antidiskrimineringspolitik är ett grundläggande instrument för ekonomisk tillväxt, välstånd och konkurrenskraft.
Att ha en egen försörjning är av avgörande betydelse för människors oberoende.

Läs mer:

Följ debatten inför valet till Europaparlamentet »

Text:

Kommentarer är avstängda.