En gammal men fin bilIdag presenterade regeringen sitt förslag till hur skyddet mot åldersdiskriminering ska utvidgas. Enligt förslaget ska ett förbund mot åldersdiskriminering införas på de områden i diskrimineringslagen där det saknas. Skyddet mot åldersdiskriminering är inte lika utbyggt som för övriga diskrimineringsgrunder. Idag omfattar det bara arbetslivet och utbildning.

Men att det blir f
örbjudet att åldersdiskriminera även inom andra samhällsområden innebär inte att det blir slut på all användning av åldersgränser i samhället. Inte minst gäller detta olika stöd till personer med funktionsnedsättning.
Den utredning som regeringen bygger sitt förslag på konstaterade att det behövs ett generellt undantag från diskrimineringsförbudet för åldersgränser som har ett "berättigat syfte" eller om de medel som används är "lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet".

Men inte heller detta undantag täckte in alla de åldersgränser som omger stöden till personer med funktionsnedsättning. En fråga föll utanför – bilstödet. För att inte behöva ändra reglerna för bilstödet förslog därför utredaren ett specifikt undantag i diskrimineringslagen för just de olika åldersgränserna för vem och hur man kan få bilstöd.

Flera remissinstanser hade dock invändningar mot förslaget och regeringen presenterar därför idag ett bredare generellt undantag från reglerna om åldersdiskriminering. Enligt regeringens förslag ska alla lagstiftade åldersgränser undantas från diskrimineringsförbudet. Därmed behövs inte något särskilt undantag för bilstödet.

Även de andra åldersgränser som finns i stöden till personer med funktionshinder, som 65-årsgränsen för nybeviljande av assistansersättning eller handikappersättning, omfattas av det generella undantaget.

Sammantaget innebär det förslag till utökat diskrimineringsskydd som regeringen i dag lämnar till lagrådet att det blir förbjudet att diskriminera även när det gäller varor, tjänster, bostäder, allmän sammankomst, offentlig tillställning, hälso- och sjukvård, socialtjänst, socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, statligt studiestöd och offentlig anställning.

Taggar: diskriminering, bilstöd

Text:

Kommentarer är avstängda.