Debattvinjet för styrelsen i DHR BodenOavsett hur den politiska organisationsstrukturen i samhället ser ut i framtiden (t ex om landsting slås ihop i regioner) måste DHR kunna driva påverkansarbete på olika nivåer. Därför bör vi skapa en flexibel struktur som kan möta en eventuell förändring.
Ett problem med DHRs nuvarande organisation är att DHR har en hierarkisk struktur, vilket vi anser leder till en ineffektiv beslutsprocess.
Vidare behöver medlemskapet utredas. Förbundet har tappat fokus på engagema
nget av våra medlemmar och fortsätter att tappa medlemmar trots att vi hela tiden rekryterar nya.

I DHR Boden har vi diskuterat olika lösningar för framtiden och tagit fram sju alternativ som vi har granskat och utvärderat.
1: Vi behåller nuvarande organisation – en hierarkisk struktur.
2: Nuvarande struktur plattad till en nätverksstruktur. Där blir informationskanaler, samverkan och samarbeten mera flexibla organisatoriskt.
3: Samtliga avdelningar slås ihop till storavdelningar. Distriktsnivån avskaffas. Den juridiska statusen behålls på storavdelningarna. Platt organisation uppdelat i ett nätverk. Navet i nätverket utgörs av förbundsmötet, representantskap och förbundsstyrelse.
4: Distrikten blir storavdelningar alternativt läns-, regionavdelning. Avdelningarna blir sektioner i storavdelningen, den juridiska statusen överförs till storavdelningarna. Storavdelningarna tar över administrativa uppgifter.

5:
Distriktsnivån avskaffas, istället införs läns- alternativt regionråd som kan se olika ut beroende på vilket fråga som ska behandlas. Här kan medlemmar som väckt frågor följa en fråga när den behandlas i länsråd alternativt i förbundet.
Avdelningarna med dess juridiska status behålls. Avdelningar med färre än tio medlemmar slås samman.
Navet utgörs av DHRs förbundsmöte, representantskap och förbundsstyrelse. Man kan tänka sig att avskaffa förbundsmöten och representantskap och endast sammankalla ordförande m fl beroende på vilka frågor som ska behandlas. En operativ chef med kansli kan vara ett stöd till styrelsen.

6: Distriktsnivån läggs ned, vissa distrikt alternativt avdelningar bildar storavdelningar. En platt nätverksstruktur skapas av dessa, avdelningar behåller sin juridiska status.
På förbundsnivån, som är navet i nätverket behålls förbundsstyrelsen, förbundsmötet och representantskap avskaffas. En operativ chef med stab eller kansli blir behjälplig till styrelsen som får ett mer övergripande ansvar.
7: Distrikten slås samman till stordistrikt. Avdelningarna under stordistrikten behåller sin juridiska status . Informationskanaler, samverkan och samarbeten som sker följer den hierarkiska strukturen. Förbundsnivån ovanför distrikten utgörs av förbundsmöte, representantskap och förbundsstyrelse.

Vi har utvärderat samtliga sju alternativ utifrån skilda kriterier som
ekonomi, effektivitet i beslutprocesser och demokratiska aspekter. Vi har även tagit med faktorer som möjlighet till politisk påverkan på olika nivåer och kunskapsuppbyggnad. (Här finns en mer utförlig utvärdering av alternativen (PDF))

Sammantaget visar vår utvärdering att alternativ fem är bäst. Detta alternativ är det som bäst underlättar för medlemmar, förtroendevalda att engagera sig och ta ansvar. Det underlättar även samarbete och samverkan inom organisationen. Det gör det också möjligt att påverka på alla politiska samhällsnivåer, understödjer kunskapsuppbyggnad och demokratisk styrning, gör direkt demokrati möjlig och ger effektiva beslutsprocesser.

Alternativet kräver en styrelse på minst tre personer på länsrådsnivå med nuvarande kriterier för stadsbidrag. En förändring av stadsbidragets kriterier gör det möjligt att avveckla styrelsen och införa läns-, alternativt regionråd. Råden kan se olika ut beroende på vilka frågor som ska behandlas. Ledare och sekreterare väljs vid mötet. Råden finansieras av alla avdelningar och förbund. Stöd kan sökas.
Man kan tänka sig att lägga ned såväl förbundsmötet som representantskap för att ytterligare spara pengar samt få en effektivare beslutsprocess. Frågor och problem behandlas när de uppstår.
Frågor som ska behandlas går till lokalavdelning, där medlemmarna diskuterar och penetrerar frågan (direkt demokrati).

Det är komplicerat att förändra en organisation där kulturen är förankrad sedan länge. Därför bör vi börja med att debattera varandras förslag.

Läs också:
Roland Håkansson: Så ska DHR förnyas »

Taggar: DHR

Text:

Kommentarer är avstängda.