Röd gubbeGenom socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan personer med funktionsnedsättning få ledsagning respektive ledsagarservice. Men ledsagningsinsatserna varierar stort och ges inte heller på lika villkor visar Socialstyrelsens kartläggning.

Man fann skillnader i bland annat avgifter och begränsningar i form av antal maxtimmar, eller aktiviteter för vilka man kan få ledsagning.
Större enhetlighet mellan kommunerna skulle behövas för att personer med funktionsnedsättning ska få individuellt utformad ledsagning på lika villkor och av god kvalitet, menar Socialstyrelsen. 


Till de vanligaste problemen
i verksamheten hör också svårigheten att rekrytera personal. Bättre samverkan mellan kommunerna skulle här vara ett sätt att utveckla verksamheten, skriver Socialstyelsen.
I mer än var fjärde kommun ställs inga specifika kompetenskrav på dem man anställer som ledsagare och oftast rekryteras dessa genom personliga kontakter. På LSS-området kan den enskilde alltid eller i viss mån påverka valet av ledsagare i nästan alla kommuner. Sådan delaktighet är mindre vanlig i ledsagning enligt SoL där var sjätte kommun sällan erbjuder sådant inflytande.

Ledsagning enligt SoL är avgiftsfri i fyra av tio kommuner. I övriga är tas avgiften ut efter samma beräkningsmodell som för hemtjänst. I åtta av tio kommuner inkluderas avgiften i högkostnadsskyddet. Oftast står kommunen för ledsagarens omkostnader i samband med ledsagningen men i var fjärde kommun står den enskilde med ledsagning enligt SoL för hela eller del av denna kostnad.

Det här framkom i kartläggningen:
    •    det jämförelsevis är yngre män som i högre utsträckning använder ledsagarservice (LSS) och äldre kvinnor som får ledsagning (SoL)
    •    personligt riktade informationsinsatser bara görs i varannan kommun
    •    lokala riktlinjer på LSS-området endast finns i fyra av tio kommuner
    •    rambeslut endast förekommer i knappt hälften av kommunerna
    •    begränsningar i insatsen enligt LSS, vilket det saknas lagstöd för, förekommer i drygt en fjärdedel av kommunerna
    •    genomförandeplan långt ifrån alltid upprättas
    •    svårigheterna upplevs stora att kunna rekrytera lämpliga ledsagare
    •    i var fjärde kommun ställs inga specifika krav på ledsagarens kompetens
    •    den enskilde inte alltid kan påverka valet av ledsagare

Den här artikeln har följande taggar:
Socialstyrelsen, socialtjänslagen,

Text:

Kommentarer är avstängda.