Tillgänglighetsarbetet inom kollektivtrafiken är okoordinerat och behöver styras bättre, konstaterar Riksdagens trafikutskott i en rapport som även efterlyser starkare tillsyn.

En grupp ledamöter inom trafikutskottet har följt upp de statliga insatserna med att förbättra tillgängligheten inom kollektivtrafiken. De konstaterar att personer med nedsatt rörelseförmåga, syn eller hörsel fortfarande möter omfattande hinder och att mycket jobb återstår innan kollektivtrafiken är tillgänglig.

Utskottets granskning visar bland annat att regeringens styrning av myndigheterna är för otydlig. Det är inte heller tillräckligt klart vem som har ansvar för att samordna att transportsystemet görs tillgängligt för alla. Ansvaret faller i vissa fall mellan stolarna.

För att utveckla arbetet vill rapportförfattarna se en rad olika förändringar. Bland annat vill de utveckla standarder för till exempel hållplatsutformning. Olika lösningar och krav runt om i landet leder till höga utvecklingskostnader och kan bli samhällsekonomiskt kostsamt. De vill också att resurser till tillgänglighet prioriteras inom de ramar som riksdagen angett.

Samtidigt beklagar de att regelverken är olika för de olika transportslagen och att det inte finns några sanktionsmöjligheter när reglerna bryts.

Rapporten är även kritisk mot att målen för när transportsystemet ska vara tillgängligt för alla har flyttats framåt. Den nationella planen för handikappoltiken från 2000 slogs fast att all kollektivtrafik skulle vara tillgänglig år 2010. Senare reviderades målet till att 80 procent skulle vara åtgärdat samma år. Inte heller detta visade sig hålla utan målet om full tillgänglighet till stationer och hållplatser har flyttats fram till 2021.

Samtidigt konstaterar rapportförfattarna att det har gjort flera insatser för att förbättra tillgängligheten till kollektivtrafiken för personer med nedsatt rörelseförmåga, syn och hörsel. På det stora hela har det lett till förbättringar, men rapporten riktar kritik mot att bristande uppföljning gör det svårt att veta vilka resultat som faktiskt har uppnåtts.

Text:

Kommentarer är avstängda.