Debattvinjett med bild på Roland HåkanssonGör inkludering av människor med funktionsnedsättning i det internationella utvecklingssamarbetet till en profilfråga under ordförandeskapet i EU. Detta krav enades styrelsen och Shias medlemsorganisationer om på det nyligen genomförda årsmötet.

FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning har ratificerats runt om i välden, och i Sverige i slutet av förra året. Konventionen är ett effektivt och kraftfullt verktyg för att uppnå målet att alla människor med funktionsnedsättning har möjlighet att vara fullvärdiga medborgare med rättigheter på lika villkor som övriga medborgare.

Det är oroväckande att EU-kommissionen ännu inte ratificerat den nya konventionen. Flera av EU:s medlemsländer har gjort detta men inte EU som organisation. Detta trots att EU under förberedelsearbetet till konventionen var mycket drivande och under de så kallade adhoc mötena talade med en röst. Nils Duwähl från DHR efterlyser ett initiativ från EU att lyfta fram mänskliga rättigheter i EU konceptet på ett tydligt sätt. Hittills har reaktionen varit rätt njugg. Flera blivande svenska EU-politiker pratar visserligen om vikten av att gå från ord till handling men än så länge är det inte till mer förpliktande än annan politisk retorik.

Under hösten är Sverige ordförandeland för EU. Detta innebär en unik möjlighet att rikta uppmärksamheten på konventionen. Detta kan göras genom att på ett tydligt sätt markera att allt material och alla aktiviteter skall vara tillgängliga för alla, oberoende av förekommande funktionsnedsättning. Detta skulle vara ett konkret sätt att visa att man menar allvar med allt tal om att Konventionen skall få stor betydelse för personer med funktionsnedsättningars delaktighet och möjlighet att bli värdiga EU medborgare.

Som Shia ordförande ser jag naturligtvis betydelsen av framförallt artikel 32 i konventionen som deklarerar att allt internationellt samarbete och utvecklingssamarbete skall bedrivas så att mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning inkluderas. Men på samma sätt kan andra artiklar användas som stöd för konkreta förändringar så att Konventionens krav uppfylls.

Shia ser det som en stor framgång att Sida i regleringsbrevet fått ett uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur detta ska kunna uppnås såväl i Sidas interna verksamhet, som i det internationella utvecklingssamarbetet. Detta har inte varit självklart utan är resultatet av ett mödosamt systematiskt påverkansarbete i förhållande till myndigheter och regering.

Det är inte självklart att konventionen får betydelse i praktisk politik. Det fick vi tyvärr se ett exempel på när utrikesminister Carl Bildt i februari presenterade regeringens utrikesdeklaration. I den fanns inga spår av FN:s nya konvention. I avsnittet om det internationella utvecklingssamarbetet finns inte ett ord om betydelsen av konventionens artikel 32. Som ordförande i Shia ser jag det därför som ytterst viktigt att konventionens skrivningar kommer till uttryck i policy och handlingsplaner.

På Shias årsmöte enades vi därför om följande krav inför Sveriges ordförandeskap för EU

  • Att det svenska ordförandeskapet för EU används för att uppmärksamma artikel 32 i FN-konventionen för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning
  • Att regeringen och UD uttalar och konsekvent genomför att Sverige profilerar sig på att inkludera funktionshinderperspektivet i allt internationellt utvecklingssamarbete
  • Att – som ett tydligt bevis för att Sverige tar den nya FN-konventionen på allvar – allt material och alla aktiviteter under det svenska ordförandeskapet är tillgängligt fullt ut för människor med funktionsnedsättning.

På Shia arbetar vi på olika nivåer och härom dagen introducerade vi en ny mötesplats för det globala utvecklingssamarbetet. På Shias kansli har vi öppnat Café Global, sista onsdagen varje månad, för en gränsöverskridande samverkan i rättighetsfrågor. Premiärkvällen hade vi inbjudit Rädda Barnen för att etablera en ny allians utifrån deras erfarenhet att genomföra Barnkonventionen.

Läs mer:

Alla artiklar i debatten inför EU-valet i juni »

Extern länk:

Shia – Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening »

Text:

Kommentarer är avstängda.