Maria Larsson och Hillevi Engström presenterar den nya strategin för funktionshinderspolitiken
Maria Larsson och Hillevi Engström presenterar den nya strategin för funktionshinderspolitiken.

Det har gått snart ett halvår sedan den tidigare nationella planen för handikappolitiken löpte ut. Men nu behöver inte den svenska funktionshinderspolitiken (som det officiellt heter nu för tiden) irra planlöst längre. Idag presenterade barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) och arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) regeringens nya strategi för den samlade politiken på området.

Huvudmålet ligger kvar sedan tidigare. Politiken har som mål att uppnå en samhällsgemenskap med mångfald som grund, ett samhälle som utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning.
Redan förra året, i den avslutande uppföljningen av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken presenterade regeringen ett antal inriktningsmål för den fortsatta funktionshinderspolitiken. Målen sattes inom ramen för nio prioriterade politikområden som bland annat innefattar arbetsmarknadspolitik, utbildningspolitik och fysisk tillgänglighet.

Sedan dess har 17
utvalda myndigheter fått ta fram delmål inom sina respektive områden och myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam, har jobbat fram ett förslag till uppföljning av arbetet.
– Den förra planen saknade delmål och det tror jag är en mycket viktig detalj gör att vi ska komma fortare framåt i arbetet, säger Maria Larsson

Skillnaden mot den gamla planen är att myndigheterna varje år ska rapportera om utvecklingen inom sitt område. Regeringen ska sedan göra en samlad uppföljning i budgetpropositionen. Uppföljningen är en framgångsfaktor, tror Maria Larsson.
– Vi kan också revidera målen under vägen om vi upplever att något inte fungerar tillfredsställande, säger hon.

Målsättningarna i den nya strategin är inte exakt definierade. Visserligen ska alla enkelt avhjälpta hinder vara borta till 2016, men inom utbildningsområdet nöjer man sig med målet att tillgängligheten ska öka och inom arbetsmarknadspolitiken sägs att sysselsättningen ska öka. Hur stor ökning man vill se preciseras inte.
– Vi har inte definierat de exakta målen för uppfyllelse när den här strategin är slut, därför att det är väldigt svårt att göra. Det finns en mängd olika omvärldsfaktorer som spelar in, till exempel på arbetsmarknaden, hur ser konjunkturen ut? Det är avgörande, och gör att det är ganska svårt att sätta upp den typen av mål, även om man kan framstå som väldigt tydlig när man presenterar dem, säger Maria Larsson.

Maria Larsson tycker ändå
att den nya strategin är betydligt mer konkret än den gamla planen.
– Det vi gör nu är att jämföra siffror med föregående år. Så det kommer att bli siffror som ställs i relation till varandra. Det kommer verkligen att finnas ett gediget siffermaterial. 2016 kommer vi att kunna följa, år för år, hur förbättringen har skett, säger barn – och äldreministern.

– Och är det någon myndighet som bara har 0,5 procents förbättring då finns det anledning för oss att föra en diskussion med dem, och påtala att det här går för långsamt. Det är ett realistiskt sätt att arbeta de här frågorna. Vi har sett många stolta paroller tidigare som faller ihop platt som en pannkaka därför att man satte orealistiska mål eller att tiderna inte var vad man trodde när man satte målen. Jag tror att det här är ett bra, strukturerat och framgångsrikt sätt att arbeta på, säger Maria Larsson.

Mer om strategin:
Så ska tillgängligheten öka »
DHR: Regeringen saknar politisk vilja »

Den här artikeln har följande taggar:
tillgänglighet, arbete, Maria Larsson, funktionshinderstrategin

Text:

Kommentarer är avstängda.