Hand kupad bakom öraMycket mer kan göras för att alla grupper ska komma till tals i olika undersökningar. I en färsk rapport presenterar Handisam fem övergripande metoder för att göra förbisedda gruppers livsituation bättre känd.

2011 fick Handisam
i uppdrag från regeringen att ta fram undersökningsmetoder för att personer som på grund av ålder eller funktionsnedsättning har svårt att ta del av information och föra sin egen talan, ska komma till tals i uppföljningen av funktionshinderpolitiken.
Fyra grupper har valts ut; barn och unga med funktionsnedsättning, personer med intellektuell funktionsnedsättning, med psykisk funktionsnedsättning och utrikesfödda med funktionsnedsättning.

De fem övergripande metoder, man kommit fram till är att aktivt arbeta för att grupperna ska ingå i till exempel befintliga undersökningar som görs av bland annat levnadsförhållanden. Vidare att uppmärksamma de 21 utvalda myndigheter, som har ett särskilt ansvar att påskynda funktionshinderpolitiken, om vikten av att även dessa grupper företräds i enkäter och lyssnas på.
Handisam kommer också att initiera fokusgrupper och djupintervjuer med personer som ingår i grupperna.
Enkäternas utformning är en annan del. Dessa ska uppfylla grundläggande krav på tillgänglighet. En intern utbildning av personal kommer också att bli en del av Handisams ordinarie arbete framöver.

Taggar: Handisam, funktionshinderstrategi

Text:

Kommentarer är avstängda.