VågUppföljning är ett bärande inslag i den strategi för funktionshinderpolitiken som regeringen presenterade förra året. Tanken är att utvecklingen kring tillgänglighet och delaktighet ska vara mätbar och att det ska gå lätt att följa framgångar och bakslag.

Uppföljningen av strategin är idag inriktad på ansvarsområdena för olika nationella myndigheter. På uppdrag av regeringen har Myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam, jobbat fram ett förslag till hur även utvecklingen i kommuner och landsting ska kunna följas.

Myndigheten föreslår att
det utvecklas nyckeltal inom sammanlagt åtta samhällsområden. Handisam ska årligen samla in data om utvecklingen med hjälp av enkäter till kommunerna. Uppgifterna ska sedan analyseras och publiceras på webben.

I den utsträckning det finns mätningar av kommunernas arbete inom funktionshinderpolitiken handlar det i huvudsak om riktade insatser mot enskilda. till exempel personlig assistans eller färdtjänst. Därför behövs mätningar som kan visa hur det står till med tillgänglighet och delaktighet inom områden som riktar sig mot alla medborgare, som kollektivtrafik och utbildning, konstaterar Handisam.

Utveckingen av nyckeltalen ska vara klar under våren 2013 och de första resultaten publiceras under slutet av samma år.

Inom följande områden vill Handisam skapa nyckeltal: Arbetsmarknad, utbildning, fysisk tillgänglighet, kultur och idrott, socialpolitik, folkhälsa, IT-politik och transport.

Taggar: Strategi för funktionshinderpolitiken, Handisam

Text:

Kommentarer är avstängda.