Riksdagens emblem.Slående när man letar runt bland årets motioner är att FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har blivit en del av svensk politik. Flera ledamöter refererar konventionen i sina motioner.
Här följer ett urval av de förtroendevaldas förslag som berör personer med rörelsehinder.

Arbete

En nationell informationskampanj för att påverka attityder, mer individuell bedömning av lönebidrag och statliga tranieeprogram är några åtgärder som  Maria Lundqvist Brömster (FP) och tre partikamrater lägger fram för att förbättra situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.

Personer med funktionsnedsättning ska kunna få starta-eget-bidrag även för att starta sociala företag, föreslår Anne Ludvigsson (S). För någon månad sedan gav regeringen Statskontoret i uppdrag att utreda ett stöd till funktionshindrade som vill starta eget men några direktiv om stöd till start av sociala företag fanns inte med.

Ta bort  65-årsgränser
som hindrar personer med funktionsnedsättning att arbeta till 67 års ålder. Det kräver Barbro Westerholm (FP) och Maria Lundqvist-Brömster (FP). Riksdagens har beslutat om en pensionsålder på 67 år men idag är det inte möjligt att få till exempel arbetshjälpmedel eller bilstöd efter 65.
Helst skulle vi vilja se att åldersgränsen borttogs helt och att det gjordes en individuell bedömning av den funktionsnedsattes förmåga att arbeta vidare med stöd av sina arbetshjälpmedel, skriver motionärerna.

Samma krav driver Carina Hägg (S) men hon vill även ta bort 65-årsgränsen för lönebidrag och personligt biträde.

Caroline Helmersson-Olsson (s) vill se över arbetsförmedlingens metoder för att få in unga med funktionshinder på arbetsmarknaden. Idag får många i gruppen inte det stöd de behöver och riskerar att hamna i ett permanent utanförskap, menar hon

Tillgänglighet

Skärp kraven på tillgänglighet i Plan- och bygglagen. Det anser Hans Hoff (S) och vill se flera förtydliganden i lagen. Idag finns för stora möjligheter till avsteg från lagens grundkrav med hänsyn till exempelvis terrängförhållanden, verksamhetens art, skäliga kostnader, tekniska förutsättningar och kulturvärden, skriver Hoff som också efterlyser skärpta sanktioner mot den som inte följer lagen.

Barn med funktionsnedsättningar bör kunna få bilstöd oftare än idag. Gustav Nilsson (M) tycker att intervallet i ett första steg ska sänkas till sju år (idag nio) för att på sikt kunna betalas ut ännu oftare. Barns behov förändras och dagens regler gränsar till det absurda, menar Nilsson eftersom föräldrar förväntas kuna överblicka sina barns behov under hela uppväxten i samband med bilköpet.

Gunilla Carlsson (S) vill att SJ öppnar tågen för stora elektriska rullstolar av typen minicrosser. I Danmark och Norge är detta redan möjligt och borde vara det i Sverige också, skriver hon.

Betty Malmberg (M) vill ha mer tvingande metoder för att förbättra tillgängligheten. Hon vill ha en ny handlingsplan med mätbara mål och där det också förbereds för "tvingande regler och sanktioner så att det faktiskt kan straffa sig att inte agera för tillgänglighet".

Personlig assistans


Rätten till arbete, att bilda familj
och i övrigt kunna leva jämlikt måste lyftas in i LSS. Det kräver fyra folkpartister anförda av Maria Lundqvist Brömster. Försäkringskassans nuvarnade tolkning av vad som är grundläggande behov av personlig assistans är alltför snävt och restriktivt, anser motionärerna. "Delaktighet i samhällslivet, självbestämmande och jämlikhet i levnadsvillkor som var ledord vid tillkomsten av LSS hamnar nu helt i skymundan", skriver de.

Skola och utbildning


Ställ krav på yrkesutbildning
för personer som jobbar med gravt funktionshindrade barn i skolan. Det föreslår Yvonne Andersson (KD) i en motion. En lämplig utbildning skulle kunna vara undersköterska, föreslår hon.

Elever med funktionshinder
ska ha rätt att gå i skolan i hemkommunen nära föräldrar och syskon. Det skriver ett gäng socialdemokratiska ledamöter anförda av Phia Andersson. Försäldrarna ska kunna ansvara för sina barns fostran. Därför måste kommunen och skolan anpassas till en enskilda elevens behov.Kommunen ska se till att hjälpmedel och övriga resurser, i form av personal, tillförs så att eleven kan bo kvar hemma, skriver motionärerna.

Åtta socialdemokrater under ledning av Margareta Israelsson (S) vill förbättra funktionshindrades möjlighet  att idrotta. Skolan behöver mer kunskap om funktionsnedsättningar, både rent allmänt och ur ett idrottsperspektiv, och tillgängligheten till idrottsanläggningar behöver förbättras, anser motionärerna.
"Alltför många elever tvingas idag att gå ut skolan med IG i ämnet idrott. Det beror inte på skolk eller bristande insatser utan snarast på en bristande kunskap hos lärarna hur övningarna ska utformas så att alla kan delta", skriver de.

Samma ämne berör Désirée Pethrus Engström (KD). Hon vill dessutom att personer med funktionsnedsättning  garanteras tillgång till rekreation och turism.

Ekonomi


Centerpartisterna Stefan Tornberg
och Annie Johansson vill förbättra ekonomin för den grupp av funktionshindrade som har insatser enlig LSS. Motionärerna vill undersöka möjligheten att införa ett förbehållsbelopp som dessa personer ska vara garanterade efter att hyra och andra levnadsomkostnader är betalda.

Den här artikeln kommer att uppdateras med fler motioner i takt med att de blir tillgängliga att läsa.

Den här artikeln har följande taggar:
riksdagen, tillgänglighet, personlig assistans, utbildning, arbete

Text:

Kommentarer är avstängda.