I Sverige har 14 centrala myndigheter ett särskilt ansvar för att de handikappolitiska målen genomförs. Dessa sektorsmyndigheter har gjort många åtgärder, men fortfarande behöver mycket förbättras, menar Carl Älfvåg, generaldirektör för Handiasam, myndigheten för handikappolitisk samordning. Men rapporten konstaterar Handisam att strategin med att ge myndigheter särskilt sektorsanvar är en bra och framkomlig väg för att driva igenom handikappolitiken inom sina respektive samhällsområden.

När myndigheterna planerar
och verkställer ska de utgå ifrån generella lösningar som fungerar för alla. Men det synsättet har inte fått tillräckligt bra genomslag, anser Handisam. Detta gäller framför allt  inom välfärdsområden som arbetsmarknad, arbetsliv, hälso- och sjukvård, socialtjänst, socialförsäkring och utbildning.

– Det verkar som att inarbetade rutiner, synsätt och arbetssätt har varit svåra att förändra. En orsak kan vara att arbetet generellt inom dessa samhällssektorer är inriktat på att ge individer stöd, säger Carl Älfvåg i pressmeddelande.

Regeringen gav i oktober 2008 sektorsmyndigheterna i uppdrag att lämna en redovisning av arbetet och vad de anser behöver prioriteras framöver. Handisam har sammanställt och analyserat rapporteringen.

Rapporten i helhet

Text:

Kommentarer är avstängda.