Spröjsat fönster med vitt foder i röd stugaIdag är det vistelsekommunen som har ansvaret för att man får hjälp. Detta regleras i socialtjänstlagen. Hur långt vistelsekommunens ansvar sträcker sig har dock varit osäkert och lett till tvister mellan kommuner, menar regeringen.
Därför föreslår man en ändring i lagen som säger att ansvaret ska ligga kvar på bosättningskommunen även när den enskilde tillfälligt vill bo i sitt fritidshus i annan kommun.

Går lagändringen
igenom blir det den kommun man är bosatt i som ska ersätta vistelsekommunen för sådan tillfällig hjälp. Lagändring föreslås börja gälla redan 1 maj 2011.
– Lagändringarna syftar till att stärka den enskildes rättssäkerhet. Regeringen vill skapa ett tydligare regelverk och därigenom minska antalet tvister om vilken kommun som ska ha ansvaret, säger Barn- och äldreminister Maria Larsson med anledning av att regeringen fattat beslut om en lagrådsremiss.

Här är huvudförslagen i lagrådsremissen:

  • Bosättningskommunen ansvarar för stöd- och hjälpinsatser även om den enskilde tillfälligt vistas i en annan kommun. Vistelsekommunens ansvar begränsas därmed till akuta situationer.
  • Vistelsekommunen blir skyldig att på begäran av bosättningskommunen bistå med utredning och verkställighet i vissa fall. Det gäller exempelvis vid äldre personers semestervistelse i annan kommun. Bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen för sådan tillfällig verkställighet enligt sin egen ersättningsnivå.
  • Om det inte finns någon eller är osäkert vilken kommun som är bosättningskommun, till exempel för hemlösa, behåller vistelsekommunen ansvaret till dess att det är klarlagt.
  • I lagrådsremissen föreslås ett skriftlig förfarande vid begäran om överflyttning av ärenden, och tidsgränser för avgörande av sådana frågor.
  • I LSS föreslås undantag från bosättningskommunens ansvar när en kommun verkställer en boendeinsats i annan kommun. För att verkställa ett beslut i en annan kommun krävs särskilda skäl och den kommun som beslutat om boendet behåller ansvaret både för boendeinsatsen och för andra insatser som personen kan behöva enligt LSS.
  • Socialstyrelsen bör ges i uppdrag att följa upp och utvärdera utvecklingen och konsekvenserna av regeringens förslag.

Den här artikeln har följande taggar:
hemtjänst, Maria Larsson, äldre, lagstiftning

Text:

Kommentarer är avstängda.