Göran Hägglund, socialminister, säger i pressmeddelande att man lägger förslaget för att stärka patientens ställning i vården, både när det gäller att få vård i tid och få rätt vård.
– Det senaste året har vi sett en stor minskning av köerna tack vare kömiljardssatsningen, som tvingat många landsting att förändra sina arbetssätt för att klara vårdgarantins tidsgränser. Nu går vi ett steg längre och gör vårdgarantin till lag. Då blir det lättare för patienten att kräva den vård han eller hon har rätt till inom rimlig tid.

Den nationella vårdgarantin är idag en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting och omfattar följande: En patient som söker hjälp ska få kontakt med primärvården samma dag.
Bedömer primärvården att patienten behöver träffa en läkare ska patienten få göra det inom högst sju dagar.
Får patienten en remiss till den specialiserade vården ska han eller hon få en tid för besök inom högst 90 dagar.
Ska patienten genomgå behandling, t ex en operation, ska patienten få en tid inom högst ytterligare 90 dagar.

Regeringen föreslår att denna överenskommelse regleras i lag enligt samma tidsgränser som gäller idag. Om landstinget inte lyckas uppfylla tidsgränserna ska de dessutom se till att patienten utan extra kostnad kan få vård hos en annan vårdgivare.
Patientens ställning stärks också genom att hälso- och sjukvårdens skyldighet att medverka till att patienten kan få en förnyad medicinsk bedömning utökas. Detta görs genom att den nuvarande begränsningen, att skyldigheten bara gäller när vetenskap och beprövad erfarenhet inte ger entydig vägledning för det medicinska ställningstagandet, tas bort.
 Regeringen föreslår även en oberoende granskning av vården.

Lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2010.

Den här artikeln har följande taggar:
hälsa, sjukvård

Text:

Kommentarer är avstängda.