Barn i kö på en skolgårdSkolans förmåga att ta emot barn med nedsatt rörelseförmåga är fortsatt dålig, visar en enkätundersökning som Riksförbundet för röreselhindrade barn och ungdomar (RBU) har gjort. Föräldrar till 400 barn bar svarat på frågor om hur de upplever barnens skolsituation. Svaren visar på brister i stod och anpassning och att det fria skolvalet ännu är begränsat för den som har nedsatt rörelseförmåga.

Två tredjedelar av de svarande upplever att det finns begränsningar i barnets möjlighet att fritt välja skola. Var tionde barn har nekats plats i en skola på grund av brister i den fysiska tillgängligheten.
Var femte förälder upplever att skolan eller kommunen trycker på för att barnet ska gå i RH-klass eller särskola trots att detta går emot föräldrarnas uppfattning.

Många upplever också brister i undervisningen. Bara knappt hälften av föräldrarna svarar att barnet får rätt stimulans för att utvecklas optimalt. Var tredje anser inte att barnet får det särskilda stöd som behövs och nästan lika många saknar anpassade läromedel och rätt lärverktyg.
Var tredje förälder upplever att bristerna är så stora att de har övervägt att låta barnet byta skola.

Taggar: utbildning, RBU

Text:

Kommentarer är avstängda.