Debattvinjett med bild på Britt-Marie GunnarssonDHRs förbundsstyrelse beslöt för några år sedan att arbeta för att alla de diskriminerande 65‐årsgränserna inom bland annat personlig assistans, bilstöd, handikappersättning och på arbetsmarknadsområdet ska upphöra. Behov och inte ålder ska vara avgörande för vilket stöd man får. Det är utifrån det synsättet DHR arbetar med äldrefrågorna.

Påståendet att förbundet
arbetar mer med frågor som rör personlig assistans enligt LSS/LASS än med frågor som rör personlig service/hemtjänst kan vi inte hålla med om. En tillbakablick över de senaste åren visar att DHR arbetat alldeles för lite med assistansfrågan.
Däremot har vi arbetat desto intensivare med frågor som rör personlig service. I november anordnades på förbundsnivå till exempel en ideologisk heldagskurs åt personlig service och LOV ‐ lagen om valfrihet, dvs. utökat brukarinflytande inom hemtjänsten med möjlighet att välja utförare genom entreprenad. Deltagarna kom från hela landet. Ett antal distrikt har också under hösten anordnat liknande temahelger om personlig service och LOV – under ledning en tjänsteman på förbundsnivå.

Innan LOV trädde i kraft vid årsskiftet 2009 sammanträffade DHR dessutom med utredningsansvariga och framförde förbundets krav på utökat brukarinflytande inom hemtjänsten och flera av dessa synpunkter har nu blivit lagstadgade.

I dagarna har en så kallad lagrådsremiss över den stora utredningen Värdigt liv i äldreomsorgen kommit och vi håller precis på att arbeta med den. Den utredningen föreslår bland annat att ett tillägg införs i Socialtjänstlagens 5 kap. 5§ . Syftet är att skapa en bättre hemtjänst med förstärkt brukarinflytande över när och hur hjälpen ska ges. Av utredningen framgår att dessa förslag bland annat bygger på DHRs projekt Personlig service.

Vi hade också tillfälle att framföra våra krav på en förändring av hemtjänsten och införande av personlig service som inbjuden talare vid ett möte i riksdagen inför antagandet av den Nationella planen på äldreområdet. De förslag som nu föreslås införas i Socialtjänstlagen och som riksdagens lagråd stöder, ser vi därför som en stor framgång för DHRs långsiktiga påverkansarbete för en bättre hemtjänst inte minst för våra äldre medlemmar.

För att stödja det lokala arbetet med äldrefrågorna har DHRs Bidragsstiftelse för år 2010 beviljat nätverkspengar till distrikt som vill anordna "Panterträffar". Tonvikten ligger här på intressepolitiska frågor som rör äldre. Nätverkspengar kan även sökas för träffar rörande personlig service, som visserligen rör alla åldrar men i synnerhet personer över 65 år.

Vi arbetar även med att få bort 65‐årsgränserna. I juni 2009 sammanträffade
förbundet med Diskrimineringsombudsmannen DO för att diskutera borttagandet av
65‐årsgränserna. Det var ett positivt möte, där DO lovade göra vad de kan för att
påverka och bevaka att 65‐årsgränserna på handikappområdet upphör och att behov och inte ålder ska vara avgörande.

I dagarna har DHR även begärt uppvaktning hos den nyligen tillsatta utredningen inom Integrations‐ och jämställdhetsdepartementet som ska se över åldersdiskriminering.
Vi kommer även där att kräva att 65‐årsgränserna som rör oss inom
socialförsäkringen och på arbetsmarknadsområdet ska upphöra. Vi planerar även att träffa riksdagens socialförsäkringsutskott under våren och då bland annat ta upp 65‐årsgränserna.

Det händer alltså en hel del på äldreområdet på förbundsnivå och Kerstin Skölds debattartikel "DHR blundar för äldres behov" gav oss anledning att berätta närmare om detta arbete. Mycket av DHRs arbete är långsiktigt och tyvärr märks det inte alltid utåt att DHR faktiskt har påverkat ny lagstiftning och liknande.
Tidigare hade förbundet ett stort nätverk för äldrefrågor den så kallade Pantergruppen samt en central arbetsgrupp, som arbetade mycket med intressepolitiska äldrefrågor. Av ekonomiska skäl tvingades förbundsmötet 2005 samt förbundskansliet att göra kraftiga nedskärningar i verksamheten och prioriteringar.

En följd av förbundsmötets beslut var att ett flertal av de centrala nätverken
tvingades upphöra. I stället har Bidragsstiftelsen möjliggjort att distrikten kan söka nätverkspengar inom vissa områden, hit hör äldrefrågorna. Även tidigare år har nätverkspengar kunnat sökas för detta ändamål liksom separata medel för distriktsträffar som rör personlig service.

Som företrädare för äldrefrågorna och personlig service har jag besökt kommuner och distrikt för att informera om vikten av att personlig service införs. Det arbetet kommer att fortgå tills vi nått vårt mål.

Britt‐Marie Gunnarsson är ledamot av DHRs förbundsstyrelse

Den här artikeln har följande taggar:
DHR, äldre, LOV

Text:

Kommentarer är avstängda.