En hand skriver matematiska formler i en anteckningsbok
Skolinspektionen har granskat
situationen för elever med funktionsnedsättning vid 33 gymnasieskolor runt om i landet. Resultatet visar att det finns många hinder i vägen för att alla elever ska få en likvärdig utbildning.

Enligt Skolinspektionen har skolorna uppenbara svårigheter att anpassa lärandemiljön utifrån varje elevs behov. Lärarna saknar kunskap, lokalerna är otillgängliga och det finns inga system för planering och utvärdering av skolsituationen för de funktionshindrade eleverna, varken på individnivå eller på en övergripande nivå i skolan eller inom kommunerna.

Otillgängliga lokaler är ett stort problem även i gymnasieskolan. Tunga dörrar som är svåra att öppna för elever med rörelsehinder, trösklar och svårframkomliga transportvägar mellan byggnader är vanliga problem.
Skolorna är också dåliga på att åtgärda kända brister. Det tar lång tid att anpassa lokalerna trots att problemen är väl kända, konstaterar Skolinspektionen.
Även här spelar personalens kunskaper och inställning roll. "Hur väl anpassad en skola är för elever med funktionsnedsättning beror till stor del på hur personalen samverkar och bemöter eleverna", skriver man.

En stor del av ansvaret för att utbildningen ska fungera läggs på den enskilde eleven, menar Skolinspektionen. Lärare och skolpersonal litar många gånger på att eleven själv säger till om något inte fungerar bra. Likaså är det eleverna som får ta ansvar för att de tekniska hjälpmedlen fungerar.

Trots bristerna uppger många av eleverna med funktionsnedsättning att de trivs i skolan och att gymnasiet är mycket bättre än grundskolan. Skolinspektionen förklarar denna inställning med att många elever har dåliga erfarenheter från grundskolan och att förväntningarna på gymnasieskolan därför är lågt ställda.
Tidigare granskningar från såväl Skolinspektionen som andra aktörer har visat på stora problem med lärandemiljön i grundskolan.

Har din skola fått kritik?

Här finns en lista med de granskade skolorna »
Här hittar du hela granskningsrapporten »

Den här artikeln har följande taggar:
utbildning, Skolinspektionen

Text:

Kommentarer är avstängda.