Replik Carl ÄlfvågDet är snart tre år sedan Handisam invigdes med fanfarer och champagne. En fest som snart övergick till hårt och målinriktat arbete för att leva upp till regeringens krav att vara samordnade och pådrivande. Det framgår av Ingemar Färms debattinlägg att hans förväntningar på Handisam från början var stora, vilket är bra. Handikapprörelsen har rätt att ha stora förväntningar på oss.

Till skillnad från Ingemar Färm tycker jag dock att vi både lyckats med att vara samordnande och agera blåslampa. Vi har på några få år lyckats få olika parter att prata med varandra och att analysera vad som kan förbättras. Här ett par  exempel.

För att få en bild av den handikappolitiska utvecklingen samlar Handisam in statistik som tas fram av myndigheter och andra aktörer inom olika samhällsområden. Vi för en dialog med myndigheter och andra aktörer för att få dem att följa den handikappolitiska utvecklingen som en del i sin ordinarie uppföljning. 

Ruta som uppmanar till handikappolitisk debatt: Håller du med? Inte? Delta i debatten!En bra och tät dialog med våra sektorsmyndigheter utgör en förutsättning för att lyckas med detta. När vi sammanställer statistiken får vi underlag till indikatorer på den handikappolitiska utvecklingen, vilket exempelvis kan vara till stor hjälp för handikapprörelsen i det intressepolitiska arbetet. 

I fjol fick vi ett särskilt uppdrag av regeringen kring e-inkludering. Tanken bakom e-inkludering är att alla människor ska ha tillgång till samhällets digitala tjänster. Uppdraget består av två delar: dels att ge underlag för svenska och Europeiska initiativ inom området – inför och under det svenska EU-ordförandeskapet – dels att stödja regeringen i det europeiska arbetet. Vi samordnade det svenska deltagandet vid en ministerkonferens om e-inkludering i Wien.

I samarbete med Näringsdepartementet och Handikappförbunden genomförde vi också en workshop om att tänka rätt från början där beslutsfattare fick möta användare med funktionsnedsättning. Samma modell användes även på ministerkonferensen under ledning av Handikappförbunden och svenska forskare. 

Jag tycker att vi är på god väg 
att bli en central aktör på den handikappolitiska scenen. Som blåslampa drar vi oss inte heller för att anmärka på brister. På senhösten presenterade vi vår årliga rapport om statsförvaltningens tillgänglighetsarbete.
Såväl i rapporten som i pressmeddelanden och i ett debattinlägg i Göteborgsposten framgår hur bekymrade vi är över myndigheternas bristande tillgänglighetsarbete. I rapporten framhåller vi att regeringen måste vidta åtgärder för att driva på tillgänglighetsarbetet inom staten ytterligare. Därför håller jag inte med Ingemar Färm när han skriver: ”Regeringen vill att bilden av handikappolitiken ska visa att det går för långsamt men att regeringen driver på. Den bilden för Handisam vidare.”


Avslutningsvis vill jag framhålla att samarbetet med handikapprörelsen fungerar mycket bra såväl i lednings- och referensgrupper. Dessutom har vi vårt insynsråd med ett brett spektra av aktörer där handikapprörelsen representeras av DHR:s förbundsordförande Maria Johansson.

Jag kan inte nog betona att ett bra samarbete med handikapprörelsen är en förutsättning för att vi ska nå resultat. 

Carl Älfvåg
generaldirektör Handisam 

Tidigare artiklar:
Roland Håkansson: Handisam förvanskar verkligheten »
Ingemar Färm: Handisam skyddar regeringen »

 

Text:

Kommentarer är avstängda.