DHR menar att det nya lagförslaget bryter mot både artikel nio och artikel 24. Dessutom menar man att regeringen inte lever upp till de allmänna åtaganden som finns i konventionen.

Artikel säger att människor med funktionsnedsättning ska få tillgång till den fysiska miljön på lika villkor som andra och att de stater som tillträtt konventionen ska se till att hinder för tillgänglighet undanröjs i bland annat skolor.
Förslaget till ny skollag innehåller inga generella krav på att skolornas lokaler ska vara tillgängliga, trots att flera remissinstanser påpekat denna brist.

Enligt artikel 24 ska staten se till att ingen stängs ute från det allmänna utbildningssystemet på grund av funktionsnedsättning. I den nya lagen finns möjlighet för friskolor att neka plats till en elev med omfattande funktionsnedsättning om inte elevens hemkommun betalar extra ersättning.

Lagrådet går just nu igenom förslaget till ny skollag. Rådets uppgift är bland annat att granska hur en föreslagen lag förhåller sig till grundlagarna och övrig lagstiftning samt till internationella regelverk som europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

Den här artikeln har följande taggar:
DHR, utbildning, FN-konventionen

Text:

Kommentarer är avstängda.