man i rullstol framför en hög kaffeautomat i ett offentligt utrymmeSvensk offentlig upphandling omfattar ett värde på 500 miljarder kronor per år. Ändå har var fjärde person svårt att använda offentliga produkter, tjänster och miljöer fullt ut. Tillgängligheten är alltför dålig.
Samtidigt pågår en hel del arbete för att lyfta in tillgänglighetsaspekterna i den offentliga upphandlingen. Det framkom vid konferensen Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus, som hölls i Göteborg i slutet av november.

Ett exempel är det
pilotprojekt som Västra Götalandsregionen genomför kring upphandlingen av sina nya kaffeautomater.
– Vi har cirka 800 kaffeautomater runt om i regionen. Det är givetvis av stor betydelse att de är tillgängliga för alla, säger Ann Sagvall, projektledare inom Offentlig upphandling i Västra Götaland Regionservice.
Upphandlingen av nya automater startade i februari 2009. I kravspecifikationen viktades kriteriet tillgänglighet till 30 procent. Kravet baserades på politiskt beslutade riktlinjer inom regionen.

Eftersom det handlade om ett nytt förhållningssätt så bjöd projektgruppen in nio tänkbara leverantörer och anbudsgivare till informationsträff. Sex av dem kom till mötet.
Idag finns det inte kaffemaskiner på marknaden som är fullt tillgängliga. Därför ställde inte heller VG-regionen kravet att de skulle detta vid anbudstillfället.
Däremot skrev man in ett särskilt kontraktsvillkor om att godkända leverantörer ska utveckla sina kaffeautomater mot större tillgänglighet under pågående avtalstid.

Nu är man halvvägs
in i projektet. Resultatet ska senare utvärderas i samråd med olika brukarorganisationer.
– De leverantörer som inte har avtal med VG-regionen kommer förhoppningsvis också att dra lärdomar av detta, tror Marianne Salén, utvecklingsledare på VG-regionens kansli.
– Regionen är en stor kund. Det är förstås ett incitament för tillverkarna att de vet att detta påverkar deras möjlighet att sälja till oss.

Men det handlar inte
bara om kaffeautomater. Uppdraget går ut på att ta fram ett verktyg för att få med tillgängligheten vid all tänkbar upphandling.
VG-regionen ser konkurrensutsättning som ett incitament för tillverkare och leverantörer att fortsätta utveckla sina produkter mot ökad tillgänglighet.
I Norge har man kommit längre.
– Vi eftersträvar en lösning för alla. Det är både kostnadseffektivt och hållbart över tid, konstaterar Olav Rand Bringa. Han är seniorrådgivare vid Barne- og Likestillingsdepartementet och har varit involverad i skapandet av ett bindande regelverk för tillgänglighet i vårt grannland.
År 2007 infördes begreppet tillgänglighet i norsk lag. Regering, Storting och intresseorganisationer är överens och idag är universell utformning en självklar del av samhällsbygget.

Tillgängligheten i Norge
regleras främst av två lagar
 Sedan 1 januari 2009 finns Diskriminerings- og tilgjenglighetsloven som omfattar byggnation, samhällsplanering, utbildning, offentlig upphandling, transport och informations- och kommunikationsteknik.
Dessutom finns Lov om offentlige anskaffelser, lagen om offentlig upphandling, där offentliga inköp regleras.
Målsättningen är att alla allmänna platser i Norge ska vara tillgängligt senast år 2025. För att uppnå detta kommer myndigheterna inte att tveka att använda den lagstiftning som finns, liksom att vidareutveckla regelverket när så behövs.
– Lagen finns på plats. Nu jobbar man med detaljerade föreskrifter om hur lagstiftningen ska tillämpas på olika områden, säger Olav Rand Bringa.
Enligt honom har inga ärenden hittills behövt avgöras i domstol, eftersom de som fått påpekanden från myndigheten valt att rätta sig efter besluten.

Diana Snibsoer arbetar
med inköpsfrågor i Bergens kommun. Hon leder även ett nationellt projekt för att ta fram ett IT-baserat verktyg för att tillgodose kravet på tillgänglighet hos de varor och tjänster, liksom bygg- och anläggningsarbeten, som upphandlas av landets offentliga sektor.
Verktyget lanserades i maj 2009. Det är juridiskt förankrat i den norska lagen om offentlig upphandling och därmed är kraven bindande.
– Uppköpare och anbudsgivare kan gå in på vår hemsida och kopiera text till sina avtal. Ett motsvarande nationellt verktyg finns ännu inte i Sverige, konstaterar hon.

Fakta Offentlig upphandling

Offentlig upphandling regleras i första hand av Lag (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU, som i huvudsak bygger på EU-direktivet 2004/18/EG om offentlig upphandling.
LOU 6 kap. 1 §, säger att när det är möjligt bör specifikationerna bestämmas med hänsyn till kriterier avseende tillgänglighet för personer med funktionshinder eller utformning med tanke på samtliga användares behov.

Den här artikeln har följande taggar:
tillgänglighet, offentlig upphandling, Norge, Västra götaland

Text:

Kommentarer är avstängda.