En överfull buss i Bangladesh. En miljö där fattiga ofta drabbas av olyckor som ger funktionsnedsättning.
Debattvinjett med bild på Roland HåkanssonFunktionsnedsättning
och fattigdom hör ihop. Om vi ska klara de stolta målen om att halvera fattigdomen till 2015 är det hög tid att världens beslutsfattare inser att villkoren för personer med funktionsnedsättning behöver förbättras. Det handlar om att få utbildning och arbete.

Ungefär 10 procent av världens befolkning lever med funktionsnedsättning, men i den fattiga delen av världen är andelen betydligt högre. Så mycket som 80 procent av alla människor med funktionsnedsättning lever i utvecklingsländerna. Därför är det viktigt att uppmärksamma det tydliga sambandet mellan fattigdom och funktionsnedsättning.
Överallt i världen hör människor med funktionsnedsättning till dem som löper störst risk att hamna i fattigdom. Och överallt i världen löper fattiga människor störst risk att få funktionsnedsättningar.

Ska fattigdomen minska måste alltså de behov och villkor som rör människor med funktionsnedsättning vara ett genomgående perspektiv i alla fattigdomsbekämpande insatser. Tyvärr är så inte fallet idag. Bland annat Världsbanken har pekat på att det som görs för att minska fattigdomen i världen väldigt sällan når denna grupp. Även i avstämningsrapporterna kring hur millenniemålen ska uppnås saknas perspektivet kring människor med funktionsnedsättning. Denna grupp är osynlig i både formuleringar och uppföljningssystem.

Idag har 96 länder ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det förpliktigar! Nu måste ländernas regeringar implementera nya lagar och handlingsplaner som utgår från principerna om icke-diskriminering. Det är också hög tid att världens stater och regeringar börja se människor med funktionsnedsättning som en resurs för att nå millenniemålen. 

Rätten till utbildning är grundläggande för en människas fortsatta möjligheter att få arbete och att kunna försörja sig. Enligt millenniemålen ska alla barn få gå i skola 2015. De allmänna prognoserna ser förhållandevis goda ut, men enligt UNESCO:s statistik saknar fortfarande över 90 procent av barn med funktionsnedsättning möjligheten att gå i skola. Det beror bland annat på att skolorna inte är tillgängliga. Det saknas teckenspråkstolkar för döva, det saknas undervisningsmaterial för människor med synskada, skolornas lokaler är inte anpassade för barn och ungdomar med rörelsehinder och det saknas pedagogiska kunskaper för barn och ungdomar med särskilda behov. Det leder ofta till att föräldrar till barn med funktionsnedsättning inte ser meningen med att låta sina barn gå i skola.

Det civila samhället spelar en viktig roll i fattigdomsbekämpningen. Tillsammans med våra 30 medlemsorganisationer stödjer Shia lokala handikapporganisationer i både Afrika, Asien Europa och Latinamerika. Det har ökat samarbetsorganisationernas kapacitet att arbeta för ökade rättigheter och att bedriva ett påverkansarbete som leder till hållbara förändringar. Organisationernas medlemmar har fått ökade möjligheter att delta i samhällslivet, det vill säga att utbilda sig, delta i demokratiska processer, arbeta och att försörja sig själva. 

Ska vi ha en rimlig chans att nå millenniemålen och att halvera fattigdomen till 2015 måste personer med funktionsnedsättning inkluderas i allt utvecklingssamarbete och i alla nationella och internationella strategier. EU-kommissionen har nyligen tagit fram ett förslag till ny strategi för inkludering av människor med funktionsnedsättning. Strategin ska göra det möjligt för människor att bli delaktiga medborgare. Den betonar särskilt vikten av inkludering i det internationella samarbetet. Här i Sverige saknas den typen av strategier. Trots att Sverige har ratificerat FN:s konvention så har utrikesminister Carl Bildt konsekvent nonchalerat konventionens betydelse och den är inte omnämnd i den årliga utrikesdeklarationen.

Den svenska regeringen kan och bör göra skillnad. Även Jan Eliasson, som är utnämnd till en av FN:s nya millenniemålsambassadörer med uppgift att mobilisera politiskt stöd och att driva på millenniemålsarbetet fram till 2015, bör agera för att millennienålen ska omfatta människor med funktionsnedsättning.

Roland Håkansson är ordförande i Shia, Svenska handikapporganisationers internationella utvecklingssamarbete.

Den här artikeln har följande taggar:
världen, Shia, utbildning, arbete, Roland Håkansson

Text:

Kommentarer är avstängda.