FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ger Sverige möjlighet att göra undantag för kraven på tillgänglighet till små vindsvåningar, anser Regeringen.

På tisdagen lämnade regeringen propositionen Fler bostäder åt unga och studenter till riksdagen. Förslaget innehåller fler av de regelförenklingar som Boverket föreslog i somras.

Precis som Boverket anser inte regeringen att det är motiverat att med generella sänkningar av kraven på tillgänglighet och användbarhet för nya student- och ungdomsbostäder. Däremot lägger regeringen fram förslaget om att undanta nyproduktion av lägenheter på befintliga vindar från kravet på hiss. Förutsättningen är att lägenheterna är max 35 kvadratmeter stora.

Flera remissinstanser har lyft frågan om detta är förenligt med FN-konventionen och i november uppmanade lagrådet regeringen att förklara hur den har kommit fram till att förslaget inte bryter mot konventionen.

Regeringen menar att nybyggen på oinredda vindar ”skapar boenden som utan avsteg från tillgänglighet och användbarhet inte skulle bli möjliga som bostäder för målgrupper för vilka det råder brist på bostäder”.

I propositionen skriver regeringen också att konventionen ger ”utrymme för åtgärder som staterna kan vidta genom att ange att åtgärderna ska vara ändamålsenliga”.

”Att regeringen nu föreslår ett väl avgränsat undantag innebär fortfarande att Sverige vidtar ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång till bostäder på samma villkor som andra”, menar regeringen.

Text:

Kommentarer är avstängda.