Tillgänglighetstänk saknas i översiktsplaner


Boverket har 2012 gjort en genomgång av kommunala översiktsplaner, och den visar att begreppet tillgänglighet definieras på väldigt olika sätt - ibland endast som närhet till kommunikationer eller natur.