Debattvinjett med bild på Roland HåkanssonNär förbundsstyrelsen lägger sitt förslag om förändrad organisation på förbundsmötet 2013 fyller DHR 90 år. Det är en lång tidsperiod och samhället har förändrats i grunden sedan DHR bildades.

Utvecklingshastigheten har accelererat de senaste 30 åren med ett exploderande informationssamhälle med enorma möjligheter men också med risker för dem som inte hänger med.
DHR som organisation har inte förändrat sig i samma takt. Samtidigt har DHR intressepolitiskt hela tiden legat i framkant och är drivande bakom många viktiga reformer.
Därför befinner sig nu DHR vid en punkt där det handlar om att göra kraftfulla och effektiva förändringar. Några av förslagen från oss i arbetsgruppen för en ny organisationsstruktur, STORG, kommer att vara genomgripande och syftar till att utforma en funktionshinderorganisation som motverkar diskriminering och driver på för att skapa ett samhälle utan hinder för oss med nedsatt rörelseförmåga.

DHR är idag överorganiserat och har påtagliga problem som kommer till uttryck i svårigheter att bedriva verksamhet på ett sätt som attraherar framför allt nya och/eller yngre medlemmar. Hela förändringsarbetet måste genomsyras av att medlemmens engagemang och intresse får en tydligare fokus.

Förutsättningen för att få statsbidrag är att medlemskapet är på nationell nivå. Det vill vi förtydliga genom att alla som går med i DHR är medlemmar på nationell nivå vilket kan kombineras med ett eller flera medlemskap i en förening som ersätter nuvarande avdelningar och distrikt. Dagens system där personer som har medlemskap i fler än en avdelning måste betala full avgift för varje avdelning slår fel.

Ett nationellt medlemskap med lokalt föreningsmedlemskap skulle lösa detta. Medlemsavgiften är alltid omdiskuterad i ideella föreningar och medlemmarna tycker regelmässigt att den är för hög. Detta gäller också DHR och vi ligger i det övre siktet när det gäller avgiftens storlek bland jämförbara förbund.
En väsentlig sänkning för att komma i nivå med vad andra rörelsehinderorganisationer tar ut är därför en viktig del av förändringen.

STORG föreslår att föreningar blir DHRs grundorganisation. Varje förening har ett bestämt geografiskt verksamhetsområde, som dessutom kan ha en intressebaserad inriktning. Det ger en möjlighet för anpassning av föreningsverksamhet utifrån medlemmarnas intresse och de lokala förutsättningarna. Flera föreningar kan verka inom samma område.

Avdelningar som idag vill och kan fortsätta sin verksamhet som tidigare gör det som föreningar. Distriktens nuvarande funktion förändras och då det finns förutsättningar kan dessa också omvandlas till en förening med län eller region som geografisk avgränsning.

Nätverk får en viktigare och tydligare roll i den föreslagna organisationen. De kommer att vara öppna för alla medlemmar för att arbeta med en fråga under flexiblare former än vad en förening erbjuder.
Förutom nätverk, som är öppna för medlemmar, ska externa nätverk skapas för att få igång ett engagemang i övergripande rättighetsfrågor som internationellt arbete, jämställdhetsfrågor och diskrimineringsfrågor. Syftet är att göra DHR till en mer öppen organisation som inte arbetar isolerat inom funktionshinderrörelsen.

Föreningarnas arbetsformer utvecklas i linje med de erfarenheter som erhållits genom projektet organisationsutveckling och vad som har kommit fram i STORGs arbete. Det handlar om att en föreningsstyrelse ska ha så få administrativa arbetsuppgifter som möjligt. Som exempel kanske vi kan erbjuda ett enkelt bokföringssystem, tillgång till det egna medlemsregistret, färdiga mallar för all sorts verksamhet och hur man kan utnyttja sociala medier. DHRs närvaro på internet måste i högre grad integreras i den vanliga verksamheten istället för att skötas separat. 

Medlemmar,
andra intresserade, avdelningar och distrikt kommer att kunna lämna synpunkter på förslaget under hösten 2012. Beslut fattas på förbundsmötet i oktober 2013.

Roland Håkansson är ledamot i DHRs förbundsstyrelse och sammankallande i STORG, arbetsgruppen för en ny organisationsstruktur.

Bakgrund STORG

Förbundsmötet 2009 biföll en motion från Stockholms Läns Distrikt om att till förbundsmötet 2013 presentera förslag till DHRs framtida organisation och samarbete. Förbundsstyrelsen tillsatte en arbetsgrupp, STORG, som hittills lämnat två skriftliga rapporter.
I september kommer ett förslag att gå på remiss till avdelningar och distrikt för synpunkter. Slutlig behandling sker vid  förbundsmötet 2013.

Taggar: DHR, Roland Håkansson

Text:

Kommentarer är avstängda.