En tumstock
I slutet av förra veckan
presenterade regeringen sin strategi för funktionshinderspolitiken fram till 2016. 17 myndigheter ska arbeta för bland annat ökad tillgänglighet på olika håll i samhället och minskad arbetslöshet bland personer med nedsatt arbetsförmåga.
Regeringen läger stor vikt vid uppföljningen av arbetet. Varje år ska man lämna en rapport i budgetpropositionen. För att få underlag ska myndigheterna årligen rapportera till regeringen. Dessutom ska ytterligare studier göras. Bland annat ska Statistiska centralbyrån mäta levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning.

Carl ÄlfvågUppdraget att sammanställa
och analysera informationen, bland annat från de 17 myndigheterna, lämnar regeringen till Handisam, vars generaldirektör välkomnar de nya arbetsuppgifterna.
Det nya systemet blir betydligt mer konkret och ger bättre förutsättningar för framgång än den tidigare handlingsplanen, säger Handisams generaldirektör Carl Älfvåg till SHT.
– Men samtidigt står vi oss slätt om vi inte får in relevant information från myndigheterna.

Enligt strategin ska
myndigheterna, senast den 15 mars varje år lämna en redogörelse till regeringen för utvecklingen inom sitt politikområde och om de insatser de genomfört. Handisam ska sedan analysera materialet och redovisa en samlad rapport till regeringen i maj varje år.

För att kunna följa utvecklingen är det viktigt att veta hur läget ser ut idag, säger Carl Älfvåg. Fortfarande saknas en del kunskap. I den första årliga rapporten, som alltså lämnas i mars 2012, ska myndigheterna därför rapportera "nollvärden" inom sina områden.
– En annan viktig del i uppföljningsarbetet är att fråga de som faktiskt berörs av arbetet. Vi kommer bland annat att arbeta med paneler för att ta reda på hur människor med funktionsnedsättning upplever att tillgängligheten utvecklas, säger Carl Älfvåg.
– Det är visserligen ett subjektivt mått på utvecklingen men samtidigt helt relevant. I det här arbetet är naturligtvis rörelsen central, tillägger han.

Mer om strategin:
Så ska tillgängligheten öka »
DHR: Regeringen saknar politisk vilja »

Den här artikeln har följande taggar:
funktionshinderstrategin, Handisam, Carl Älfvåg

Text:

Kommentarer är avstängda.