Debattvinjett med bild på Per-Olof Larsson och Jörgen Lundälv som forskar om funktionshinder vid Göteborgs Universitet.Funktionshindrades utsatthet på arbetsmarknaden har kommit mer och mer i fokus. Vi menar att det finns mycket att göra inom detta område för att personer med omfattande funktionshinder ska få arbete. Det behövs riktade insatser mot arbetsgivare så att de anställer och genomgripande strukturella förändringar för att underlätta för personer med funktionshinder att få arbete.

En väg kan vara att skapa lokala stödorganisationer med myndighetsansvar för att hjälpa både arbetsgivare och personer funktionsnedsättning, s.k. ”one-stop-shop”. Slå samman arbetsförmedling, socialtjänst och försäkringskassa till lokala enheter. Dessa organisationer ska vara ett stöd åt funktionshindrade med målet att alla ska ha ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. De ska hjälpa till med utbildning och praktik i verkliga arbetsmiljöer.

De ska också hjälpa personer med funktionshinder med dokumentation av sina arbetserfarenheter och med referenser. Organisationer ska anpassas efter individen och inte tvärt om. Speciellt eftersom många har svårt för myndighetskontakter.

De organisationer vi föreslår ska stå för individuellt anpassade stödåtgärder med kunniga personer på arbetsplatsen som hjälper de arbetsgivare som är beredda att anställa funktionshindrade. Arbetsgivaren ska dessutom vara trygga och säkra på att detta stöd finns kvar under hela anställningstiden. Denna åtgärd har man provat bland annat i USA.

Den arbetsgivare som kan visa att den anställer personer med funktionshinder ska kunna få en speciell märkning som ett funktionshindervänligt företag som kan användas i marknadsföringen, som man tillämpat i t ex Storbritannien. Detta kan påverka kunders och allmänhetens bedömning av företagen. Företaget ska dessutom kunna visa i årsredovisningen hur det speglar befolkningen i stort. Arbetsgivare ska också förbinda sig att inte sortera bort funktionshindrade vid anställningsförfarande, bara för att de har ett funktionshinder. Ett privat funktionshindervänligt företag ska kunna räkna detta som ett plus i när det lämnar anbud och tävlar om kontrakt med offentlig sektor.

För att genomföra allt detta krävs att arbetsgivare och fack tillsammans arbetar för att sänka trösklarna till arbetsmarknaden. Det krävs ett stöd från de centrala organisationerna. Svenskt Näringsliv, LO, TCO och SACO måste utveckla handlingsprogram för att stödja personer med funktionshinder i arbetslivet.
Men detta räcker inte. Handikapprörelserna måste även bli mer aktiva i samhällsdebatten och agera kraftfullare för att stödja sina medlemmars rätt till arbete och försörjning. De är alldeles för passiva.

Vi är övertygade att detta och många andra goda reformer går att genomföra. Men då krävs att det utvecklas en grundläggande solidaritet – ett gemensamt ansvar för alla i samhället. Vår förhoppning är dessutom att samtliga partier ska se en reformerad arbetsmarknadspolitik för personer med funktionshinder som en del av sin centrala politik i den kommande valrörelsen. En offentlig debatt om dessa frågor är nödvändig menar vi.

Per-Olof Larsson och Jörgen Lundälv är funktionshinderforskare vid Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Den här artikeln har följande taggar:

arbete, Jörgen Lundälv, Per-Olof Larsson

Text:

Kommentarer är avstängda.