Den ekonomiska krisen driver upp arbetslösheten till nya nivåer varje månad. Och som vanligt när arbetslösheten stiger är det människor som har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden som är de första att åka ut. Ungdomar är särskilt drabbade, arbetslösheten bland ungdomar är skyhögt högre än bland andra åldersgrupper. Och är du dessutom funktionshindrad är dina chanser att få ett jobb ännu mindre. Det här vill Vänsterpartiet göra något åt. Vi föreslår därför ett fempunktsprogram i kampen mot arbetslösheten bland unga funktionshindrade. Det här är förslag som vi lägger fram i vår budgetmotion och som vi kommer att arbeta för att förverkliga om vi kommer till makten nästa år.

1. Utvecklingsår

Idag kan du som ung funktionshindrad studera på universitet eller högskola i ett halvår med aktivitetsstöd från arbetsförmedlingen. Mot bakgrund av ett alltmer kompetenskrävande arbetsliv vill Vänsterpartiet utöka den tiden till minst ett år. Det här sk ”utvecklingsåret” ska kunna kombineras med arbetsträning och praktik.    

2. Personlig arbetsförmedlare
Handikapprörelsen har under många år drivit kravet att arbetsförmedlingen ska ha ett mer långtgående ansvar vad gäller funktionshindrades etablering på arbetsmarknaden. Det räcker inte med att förmedla ett jobb, arbetsförmedlingen måste också följa upp hur det går under längre tid. Därför föreslår Vänsterpartiet att den individuella handlingsplanen följs upp med att varje person med funktionsnedsättning ska få en personlig arbetsförmedlare som ska finnas till hands till dess personen fått fast förankring på den reguljära arbetsmarknaden.

3. Personligt lönebidrag
Ett stort hinder för många unga med funktionsnedsättning som söker jobb är att man inte vet om man får lönebidrag eller inte. Som systemet fungerar idag så är det arbetsgivaren som ansöker om att få lönen betald med statligt lönebidrag efter att anställningen skett. Eftersom det är vanligare idag med många och korta anställningar så blir det här en osäkerhet och ett hinder för den enskildes rörlighet på arbetsmarknaden. Vänsterpartiet föreslår istället att lönebidraget görs ”personligt” och beviljas en person istället för en arbetsplats i detta program. Det skulle innebära att man redan innan anställningen börjat vet om man får lönebidrag eller inte. Vänsterpartiets förslag är att man kan få lönebidrag beviljat för fyra år i taget.

4. Personliga hjälpmedel

Precis som med förslaget om personligt lönebidrag så syftar förslaget om personliga hjälpmedel till att öka rörligheten på arbetsmarknaden för ungdomar med funktionsnedsättning.
Idag kan det ta flera veckor innan erforderliga handikapphjälpmedel kommer till en arbetsplats. Vid kortvariga jobb kanske hjälpmedlen inte hinner komma överhuvudtaget. Vänsterpartiets förslag är därför att arbetstagaren själv i ökad utsträckning disponerar sina arbetshjälpmedel såsom datorprogram, specialstolar etc. Eller i vart fall har direkt tillgång till hjälpmedlen och kan få dem på plats första arbetsdagen. Eventuell utbildning i arbetshjälpmedlen ska ske innan anställningen börjar. Vi föreslår också att det skapas en enda myndighet som samordnar fördelning av arbetshjälpmedel.
  
5. Kunskapslyft
Utöver ovan nämnda åtgärder för att få unga funktionshindrade i arbete så vill Vänsterpartiet satsa 500 miljoner år 2010 på ett kunskapslyft för ungdomar mellan 20-24 år. Dessa åtgärder kommer såklart också att nå även funktionshindrade ungdomar.

När kampen om jobben är hård är det lätt att glömma vikten av mångfald på arbetsmarknaden. Vi vill inte om ett par år ha en arbetsmarknad rensad från människor med funktionsnedsättning.  De ovan skissade åtgärderna är på inget sätt heltäckande men en viktig signal från Vänsterpartiet om att vi inte stillatigande tänker åse hur Sverige dräneras på erfarenheter och kunskaper från en ung generation funktionshindrade. 

Denna artikel har följande taggar:
Vänsterpartiet, arbete, lönebidrag, hjälpmedel

Text:

Kommentarer är avstängda.