Under senare år har Boverket märkt ett ökat intresse för frågan om dispens från reglerna i plan- och byggförordningen (PBF). Men det saknas prejudikat, alltså tidigare vägledande beslut i högre instans. Därför anser Boverket att det är av vikt för rättstillämpningen att frågan om experimentbostäderna i Lund prövas i högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen.

Enligt Boverket
har det hittills krävts mycket starka skäl för att få dispens. Mark och miljödomstolens beslut ger, anser Boverket – en rakt motsatt bild.
Om domen blir vägledande finns det en stor risk att dispens kommer att medges i betydligt större omfattning. Därför behövs ett prejudikat.
Boverket ifrågasätter dessutom riktigheten i Mark- och miljödomstolens beslut.

Boverket medger
att kostnader och hyror kan hållas lägre om man inte följer samhällets minimikrav för byggande. Detta är tämligen självklart, påpekar myndigheten. Men enbart den omständigheten att det blir billigare om man inte följer reglerna kan inte vara ett ”särskilt skäl” av den digniteten att dispens bör medges. Experimentet ska ha ett värde ”utöver vad som rimligen kan förstås eller räknas ut experimentet förutan”.
Boverket anser inte att de skäl som anförts av AF Bostäder väger tyngre än de skäl som skyddas av lagstiftningen. Detta gäller inte minst de regler som beaktar behoven för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.

Juridiken i korthet:

Boverket har avslagit Stiftelsen AF Bostäder ansökan om dispens från 3 kap. 1, 4, 17 och 18 §§ Plan- och byggförordningen (2011:338; PBF), för uppförande av kompakta bostäder för 60-100 boende i experimentsyfte.

Därefter har Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt beviljat dispens för byggandet av 22 stycken experimentbostäder. Beslutet har sedan överklagats av Boverket. Nu ligger ärendet hos Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. I början av sommaren beviljades prövningstillstånd och senare i höst avgörs ärendet vid Mark- och miljö­överdomstolen.

För att få dispens från regler rörande ändamålsenlighet och tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga fordras att det föreligger ”särskilda skäl”.
Det ska dessutom handla om byggande i experimentsyfte. Dispens får inte heller medför en oacceptabel risk för människors hälsa eller säkerhet.

Taggar: tillgänglighet, Boverket, lagstiftning

Text:

Kommentarer är avstängda.