Kritor i olika färger i rännan nedanför svarta tavlan i ett klassrum.24 grundskolor har kvalitetsgranskats under perioden januari till och med mars i år och Skolinspektionen har funnit brister i huvudmännens och skolornas arbete med att anpassa undervisningen utifrån dessa funktionshinderade elevers förutsättningar och behov.

Det är många gånger en stor skillnad mellan vad de granskade kommunerna och skolorna säger att de gör och vad de faktiskt gör i praktiken, skriver Skolinspektionen i sin rapport. Ambitionerna är ofta goda men de har svårt att tränga ner till den faktiska tillämpningen i klassrum och på skolgårdar.
Skolinspektionen menar att  en bidragande orsak till detta är personalens bristande eller varierande kompetens kring funktionsnedsättningars påverkan på inlärning. Det är oerhört viktigt att pedagogerna i skolan har komptens att anpassa sin undervisning och sina metoder efter elevens behov, skriver Skolinspektionen och efterlyser kontinuerlig kompetensutveckling inom området.

En annan förklaring som Skolinspektionen ger är det förhållningssätt och syn på inkludering som finns bland personalen. Reell inkludering menar man innebär att alla elever har tillgång till hela skolmiljön alla dagar och så var inte fallet när granskningen gjordes.
Inte heller var skolornas lokaler anpassade fullt ut efter elevernas behov och samma sak gällde läromedlen.

Rapporten innehåller flera exempel
på hur elever med rörelsehinder stängs ute från undervisningen på grund av otillgängliga lokaler.
Det handlar om hissar som inte når alla våningsplan, slöjd- och idrottsssalar som inte är användbara för en elev som använder rullstol och friluftsdagar där personlaen glömt bort att kolla tillgängligheten.

Skolinspektionen ger i sin rapport sju
rekommendationer hur kommuner och fristående huvudmän:
        
1.Öka lärarnas kunskaper om hur en funktionsnedsättning påverkar inlärningen.
 
2.Förbättra informationen till alla på skolan, elever och personal, om att det finns elever med funktionsnedsättning och att dessa elever kan behöva få lära sig saker på sitt eget sätt.

3. Se till att lokalerna som väljs för skolans verksamheter verkligen fungerar för skolans alla elever.

4. Sätt omedelbart stopp om det finns tecken på att en elev med funktionsnedsättning kränks.

5. Uppmuntra elever med funktionsnedsättning att använda de tekniska hjälpmedel som behövs. Om eleven ändå inte använder hjälpmedlen måste skolan hitta andra sätt att kompensera elevens funktionsnedsättning.

6.Om en elev har en assistent gör tydligt vad som är assistentens uppgift och ansvar, och vad som är lärarens.
 
7. Följ upp och utvärdera genomförda insatser, och var inte rädd för att ompröva insatserna om de inte leder till önskat resultat.

Läs mer:

Skolan stänger ute barn med rörelshinder »
Stora brister i skolornas tillgänglighet »

Hela Skolinspektionens rapport finns här>>

Denna artikel har följande taggar:
Utbildning, diskriminering, tillsyn, barn och unga

Text:

Kommentarer är avstängda.