Illustration över hur nya slussen kan komma att se ut
Illustration av hur framtidens slussen kan komma att se ut. Bild: Stockholms stad.

Debattvinjett med bild på Eva BjörklundIdag kan de flesta av oss ta samma väg – utan diskriminering – mellan Gamla Stan och Södermalmstorg, till fots eller med hjul: rullstol, rollator, barnvagn, hjulväskor etc. Den höga nivåskillnaden tas upp i långa men flacka (lutning cirka 4 procent) gångvägar/ramper, med några korta lite brantare sträckor. I det ”Framtidens Slussen” som Stockholms Stad nu ställer ut blir det en påtaglig och diskriminerande försämring och lagkraven på tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga uppfylls inte.

Huvudstråket för gångtrafik mellan Södermalmstorg och Gamla Stan anges dimensionerat för cirka 15 000 gångtrafikanter per dag, 1 700 i timmen i högtrafik. Det går via en nästan 11 meter hög nivåskillnad i brant trapplutning. Där kan enligt detaljplaneförslaget enbart anläggas trappa eller ramp. Den blir en svår prövning för de flesta, inte bara de med nedsatt rörelseförmåga: tänk er ett 5-våningshus utan hiss.

I presentationen av ”Framtidens Slussen” hänvisas till att hissförbindelse skulle kunna ordnas i en intilliggande varuhusbyggnad (”Gallerian”). Men det är något som staden inte råder över och vi i bästa fall skulle kunna hoppas på. Det är inte gott nog: utan reservation för hissförbindelse bryter detaljplanen mot gällande lag. Den kan Stockholms politiska beslutsfattare inte sätta sig över.

Anläggningen av nya allmänna platser i form av terrasser som i huvudsak blir otillgängliga för rörelsehindrade är också lagstridig och ett hån mot Stockholms stads stolta ambitioner att bli ”världens mest tillgängliga stad”.
Om detaljplanen görs om med reservation för en offentlig hissförbindelse, öppen dygnet runt  i huvudgångstråket, blir den ändå diskriminerande. För att uppfylla lagkraven behövs hiss också vid övriga tre höga trappförbindelser. I två av dem hänvisas till extremt långa omvägar via ramp, 2 – 300 meter.

Huvudgångstråkets förbindelse över vattnet bryts av en sluss som stoppar all gång-, cykel- och rullstolstrafik – flera tusen i timmen i högtrafik – när båtar ska igenom. Särskilt under sommartid blir det en väldig olägenhet för alla med omfattande köbildning på båda sidor.

Jämfört med dagens tre alternativ för att ta sig med hjul (rullstol, rollator, barnvagnar, hjulväskor) mellan Södermalmstorg och Gamla Stan återstår bara ett: den breda gatubron. Det innebär en påtaglig försämring för alla genom betydligt längre omvägar och brantare lutningar än dagens: 5,7 procent jämfört med dagens cirka 4 procent. Särskilt för rullstolsburna är detta en mycket allvarlig försämring. Gällande byggregler för nyanläggning anger högst två procent för långa gångvägar som gatubron, högst 5 procent för högst 10 meter långa ramper.

Tillgängligheten i omstigning mellan Katarinabergets bussterminal och tunnelbana och gatunivån med stadsbussar blir påtagligt försämrad jämfört med dagens. Gångavståndet blir mycket långt, 400-500 meter mellan bussterminalens hållplatser och tunnelbaneingångarna, både den södra på Götgatan, och den norra på Slussen. Dessutom innehåller bussterminalen upp till 50 meter långa, över två meter höga ramper. Det är också ett direkt brott mot tillgänglighetskraven som anger högst 10 meter och en halvmeters höjd.

Med bussterminalen två meter
under vattennivån blir nivåskillnaderna extremt höga: drygt 16 meter till Katarinavägen, drygt 12 till T-ingång Slussen, nästan 30 meter till T-ingång Götgatan. De måste tas upp med hissar som bara antyds i illustrationer till detaljplanen. Men det finns ingen redovisning av hur hissförbindelse ska kunna lösas mellan bussterminalen och Götgatan, över spårtunneln, inte heller några hissar ner igen till tunnelbaneperrongerna 20 meter under Götgatan.

Sammanfattningsvis måste
detaljplaneförslagen både för Slussen och bussterminalen avvisas eftersom de inte bara försämrar för alla gång- och kollektivtrafikanter, utan för att de också bryter mot plan- och bygglagen.

Eva Björklund är arkitekt (SAR/MSA) och tillgänglighetssakkunnig

Den här artikeln har följande taggar:
plan- och bygglagen, tillgänglighet, Stockholm, Eva Björklund

Text:

Kommentarer är avstängda.