Debattvinjett med bild på Mai AlménVisst finns det sanktioner i vår nuvarande Plan- och bygglag – sanktioner där vissa av dem, enligt förarbetena till lagen, just är formulerade för att man ska kunna garantera tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättningar!

I proposition 1993/94:178 står gällande möjligheten att sätta användningsförbud på delar av eller en hel byggnad – vilket är den strängaste sanktionen av alla: ”Förevarande bestämmelse är utformad främst med avseende på mindre omfattande men betydelsefulla brister, som t.ex. att det framkommer att arbeten utförts så att reglerna om tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga inte uppfylls fullt ut.”
Denna formulering har Boverket citerat i utbildningsmaterial redan 1995.
Samma sanktioner kommer också att finnas i den nya Plan- och bygglagen (PBL) som träder ikraft den 2 maj i år 2011! Det gäller att kräva att dessa används – när det behövs!

I propositionen till nya PBL står ”Regeringen delar PBL-kommitténs bedömning att en förbättrad tillgänglighet främst handlar om en bättre tillämpning”. Om alla hade följt den gällande PBL hade det inte funnits så många enkelt avhjälpta hinder att åtgärda i det som byggts under de senaste 25 åren.

I Göteborg installerades 25 hissar i ett bostadsområde som byggdes om – hissar som byggnadsnämnden från början ansåg inte behövdes.
Det överklagades ända upp till Regeringsrätten. Boverket är remissinstans till Regeringsrätten och fick detta ärende för yttrande.
Boverket tillstyrkte överklagandet och ansåg att för att få långsiktigt godtagbara egenskaper inom detta bostadsområde skulle åtminstone hälften av bostäderna vara tillgängliga för personer med rörelsenedsättningar. Fastighetsägarna backade då – och 25 hissar installerades.

Under årens lopp har jag också till exempel drivit igenom ombyggnad av utemiljön kring 10 entréer som var felbyggda, byte av 44 pardörrar som blev feldelade, flyttning av felplacerade toalettstolar med tillhörande flyttning av kontrastmarkerad kakel bakom toalettstolarna.
Självklart är det bäst om det som ska byggas från början projekteras och byggs så att man slipper att använda dessa sanktioner.

Man måste vara envis och inte ge upp – det kan ta ganska lång tid innan sådana ärenden är avklarade. Ska man driva sådana ärenden måste man också ha lagstiftningen klar för sig. Det borde handikapprörelsen ha!
Man kan till exempel starta studiecirklar där man lär sig vad som gäller så att man i de Kommunala Handikappråden kan ställa frågorna till politikerna/tjänstemännen och kräva rättelse när det behövs.
Om vi inte anmäler felaktigt byggande och får igenom rättelser i form av ombyggnader så kommer man aldrig att följa lagen – hur bra den än blir! Då lär sig byggherrarna – och läget är sådant just nu – att man kan strunta i de regler som gäller tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättningar.

Tillgänglighetsrådgivaren i Lunds kommun har under senare år – för att få till stånd åtgärdandet av enkelt avhjälpta hinder där fastighetsägaren eller hyresgästen skyllt på att det skulle bli för dyrt – i enlighet med intentionerna i föreskrifterna och råden till lagen om Enkelt avhjälpta hinder, krävt in kostnadsberäkning för åtgärden samt senaste årsbokslut för den rörelse som ska bekosta åtgärden.
I de allra flesta fall har årsboksluten inte kommit in. Man har istället frivilligt åtgärdat det man skulle!

Med nya Plan- och bygglagen
blir byggnadsnämnderna skyldiga att redan vid bygglovet granska hur de kommande miljöerna uppfyller tillgänglighets- och användbarhetskraven för personer med funktionsnedsättningar. Detta är en förbättring!
Det som oroar mig är huruvida man i kommunerna tillsätter de nya resurser som behövs för att tjänstemännen ska få tid och kunskap att göra denna granskning. Handikapprörelsen måste kräva denna förstärkning. Denna granskningsuppgift har stadsbyggnadskontoren inte haft sedan 1995 eftersom detta ansvar har legat på byggherrarna.

Mai Almén är arkitekt och sakkuning i tillgänglighetsfrågor.

Den här artikeln har följande taggar:

lagstiftning, tillgänglighet, Mai Almén

Text:

Kommentarer är avstängda.