I augusti presenterade den statliga LSS-utredningen efter flera års arbete sitt förslag till hur lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska förändras. Bland annat föreslog man att staten ska bli ensamt ansvarig för att finansiera den personliga assistansen. För övriga insatser enligt LSS ska kommunerna även i fortsättningen vara huvudmän.

SKL har länge drivit linjen att hela LSS ska vara en statlig angelägenhet. Den som stiftar reglerna ska också stå för finansieringen. Åsikten upprepas i den kommunala intresseorganisationens remissvar på utredningens betänkande.
En rättighetslagstiftning som ska finansieras på kommunal nivå, åsidosätter helt principen om lokal självstyrelse, skriver SKL.
 
Staten är dessutom, i kraft av sin storlek, mer lämpad att hantera de snabba kostnadsförändringar som LSS för med sig, menar SKL. En statlig finansiering skulle också underlätta för de personer som har insatser enligt LSS att flytta mellan olika kommuner.

SKL är kritiska till att
utredningen inte har ägnat alla insatser i LSS lika stor uppmärksamhet. Frågan om den personliga assistansen har dominerat utredningens arbete på bekostnad av övriga frågor, menar SKL.
– En lika gedigen utredning hade behövts när det gäller övriga insatser, som till exempel bostad med särskild service och daglig verksamhet, säger SKLs ordförande Anders Knape (m) i ett pressmeddelande.

Organisationen är också kritisk till att kommittén inte har räknat på vad det kostar att införa de nya reglerna. Enligt SKLs beräkningar kommer omprövning av beslut tillsammans med nya insaser att medföra ökade kostnader för kommunerna med flera hundra miljoner kronor.

Läs hela remissvaret hos SKL »

Läs mer om LSS-kommitténs slutbetänkande »

Text:

Kommentarer är avstängda.