SJs komande snabbtåg X 55
Ett tåg som snart kommer att rulla på svenska spår. Foto: Klas Andersson/SJ

Replik till Nisse Duwähl 2011-01-18:

Debattvinjett med bild på Catharina Elmsäter-SvärdDen svenska regeringen har uppmärksammat att vi i frågan om internationell standardisering av tillgänglighet av fordon och tåg för personer med begränsad rörlighet har andra perspektiv än många andra länder, främst i Sydeuropa. Sverige ligger, tillsammans med Tyskland och England, i framkant vad gäller tillgänglighet i framförallt taxifordon och färdtjänstbussar. I samarbetet kring ett enhetligt regelverk för standarden i dessa fordon har Sverige varit en drivande kraft, mycket tack vare det arbete som DHR lägger ner.
Därmed inte sagt att vi nu lutar oss tillbaka och rullar tummarna. Regeringen har för avsikt att fortsätta driva ett offensivt arbete för att förbättra tillgängligheten för personer med rörelse- och funktionshinder. Nu står tillgänglighet på tåg på agendan. EU:s regler sätter ramarna för standardisering av nya tåg. Det görs i föreskriftsliknande dokument som betecknas tekniska specifikationer för driftskompatibilitet, TSD.
Regeringen anser, i likhet med Nisse Duwähl, att nuvarande tekniska specifikationer för hur mycket resenär, rullstol och bagage får väga är otillfredsställande. Regleringen möjliggör inte, som den idag är utformad, ombordtagande av moderna elrullstolar.
Därför har Europeiska kommissionen fått i uppdrag att revidera befintliga tekniska specifikationer av Europeiska järnvägsbyrån, ERA. Bland annat ingår där funktionshindrades möjlighet till tillgång till det internationella järnvägssystemet.Förslagen tas fram i arbetsgrupper med representanter från nationella säkerhetsmyndigheter och europeiska intressenter. En arbetsgrupp för revidering av de tekniska specifikationerna för funktionshindrade planeras att starta i år eller tidigt nästa år.
Den svenska regeringen har uppdragit åt Transportstyrelsen att som behörig myndighet delta i Europeiska järnvägsbyråns arbetsgrupp och där noggrant följa de nya förslag som utformas för att kunna påverka standarden på bästa sätt som vi i Sverige anser att den bör vara utformad.

Redan när uppdraget att
revidera befintliga tekniska specifikationer diskuterades gav den svenska regeringen de svenska representanterna i berörd kommitté i uppdrag att framföra att Sverige önskar se över maxikravet på rullstolar som det ser ut i dag. Detta krav bör utformas på ett sätt som underlättar istället för försvårar för passagerare med motoriserade rullstolar att använda moderna tåg.
Jag förstår Nisse Duwähls frustration över att arbetet går långsamt, men delar inte uppfattningen att regeringen är passiv i frågan. Regeringen kommer ta de tillfällen som erbjuds att påverka framtida utformning av de tekniska specifikationera i syfte att förbättra reglerna för personer med funktionshinder och som är beroende av rullstolar.

Catharina Elmsäter Svärd (M) är infrastrukturminister

Den här artikeln har följande taggar:
tillgänglighet, kollektivtrafik, standardisering, EU, Catharina Elmsäter-Svärd

Text:

Kommentarer är avstängda.