Syftet med de europeiska strukturfonderna, regionalfonden och socialfonden, är att dessa ska bidra till EUs sammanhållningspolitik och genom exempelvis socialfonden ska man kunna skapa fler och bättre jobb. Detta skulle kunna uppfyllas mycket bättre än vad som sker idag, menar Handikappförbunden i sin skrivelse till regeringen.

Man lyfter  en rad strategiskt viktiga aspekter som på ett mer
effektivt sätt skulle kunna användas för att få fler personer i arbetslivet.
Tydligare tillgänglighetsperspektiv är en sådan. Arbetslivet utestänger i onödigt stor utsträckning människor med begränsad arbetsförmåga, men med större tillgänglighet och mer fokus på inkludering skulle rätt typ av verksamheter stimuleras menar Handikappförbunden.

Man vill även se mer riktade insatser mot såväl arbetslivet som personer i utanförskap.
Den enskilde deltagarens försörjningsstöd vid deltagande i socialfondens verksamhet är en annan del som man menar bör tryggas genom att medel för medfinansiering avsätts i statsbudgeten.
För att stimulera till fler och nya lösningar för dem som står utanför arbetslivet föreslår man vidare att fler aktörer involveras och att den ideella sektorn, föreningslivet, sociala arbetskooperativ med flera borde ges större förutsättningar att ta en aktiv roll i detta utvecklingsarbete.

Taggar: Handikappförbunden, arbete, EU

Text:

Kommentarer är avstängda.