Debattvinjett med bild på Maria Johansson.DHRs internationella engagemang utgår från ömsesidig solidaritet mellan personer med funktionsnedsättning världen över. Arbetet baseras på respekt för alla människors lika värde, på FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, på konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och naturligtvis på våra egna erfarenheter av att leva med nedsatt rörelseförmåga.

Oberoende av var i världen
vi lever så är det vi själva som vet bäst vad vi behöver. Vårt internationella samarbete bygger därför på samarbete med handikapporganisationer där vi själva med nedsatt rörelseförmåga har det avgörande inflytandet i organisationen. Jag håller helt med Bo Svensson om, att det viktigaste är att stärka solidariteten mellan handikapprörelsen i världen och på det sättet förbättra situationen i hela världen!

Att FNs konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning ger nya möjligheter i det internationella solidaritetsarbetet, likväl som i vårt nationella påverkansarbete, är det ingen tvekan om! Vår ambition är att använda detta nya starka verktyg i allt vårt arbete, även om jag måste instämma i att vi ännu inte gör det fullt ut.

Bland annat använder DHR
konventionen precis just som Bo Svensson föreslår. Vi upplyser våra politiker om att Sverige nu förbundit sig att följa konventionen och att anpassa vår svenska lagstiftning efter den. Tyvärr märker vi att det fortfarande finns stora kunskapsluckor och brister till och med när det gäller kännedomen om att Sverige tillträtt konventionen.
Självklart finns konventionen med i DHRs arbete, så väl nationellt som på nordisk, europeisk eller världsomspännande nivå. Att skapa ett internationellt tryck med utgångspunkt i, och med hjälp av, konventionen är helt riktigt ett av de sätt vi måste arbeta på.

Bo Svensson frågar varför vi slaviskt måste följa SIDAs regler? Svaret på den frågan är enkel. Vi tror det är genom att bedriva vårt internationella samarbete via SHIA, som i sin tur är ramorganisation under SIDA, som vi har störst möjlighet att få ut mest av de knappa resurser vi har. Varje av DHR satsad 100-lapp blir i slutändan, genom arbetet via SHIA och SIDA, värd nästan tio gånger så mycket.
Samarbetet via SHIA innebär också ett värdefullt samarbete med SHIAs övriga medlemsorganisationer förutom att vi naturligtvis får tillgång till SHIAs kompetens om utvecklingsarbete inom funktionshinderområdet. En kompetens vi inte på något sätt skulle lyckas upprätthålla själva. Vi har i dag inte ens en heltidstjänst till vårt internationella utvecklingssamarbete.

Som en av SHIAs medlemsorganisationer har vi dock möjlighet att tillsammans med andra förbund delta i och medverka till det påverkansarbete SHIA bedriver, med bland annat utgångspunkt just från konventionen. Jag var till exempel själv med då SHIA redan förra året uppvaktade UD för att uppmärksamma departementet på de krav konventionen ställer på allt utvecklingssamarbete.

Hur biståndsarbete ska bedrivas och vad som gör nytta alternativt skada finns olika åsikter om. Jag förstår och har full respekt för att Bo Svensson, som arbetat många år på plats, har särskild insikt. Det är mycket glädjande att han ser att DHRs samarbete med CHAWATA förbättrat livet för ett antal hundra personer med funktionsnedsättning i Tanzania.
Bo Svensson beskriver också hur de framsteg som gjorts varit möjliga tack vare att medlemmarna i CHAWATA stärkts och kunnat ta eget ansvar för sin utveckling. Just så är det sätt DHR, via SHIA, valt att bedriva detta arbete, genom hjälp till självhjälp, genom stöd till organisationsuppbyggnad för att organisationerna i sin tur ska kunna stötta och engagera medlemmar, det vill säga personer med funktionsnedsättning till ett mer självständigt och delaktigt liv.

Jag delar Bo Svenssons uppfattning
att DHRs internationella utvecklingssamarbete är viktigt och ska utgå från ömsesidig solidaritet mellan personer med funktionsnedsättning världen över och att vi nu ska se till att använda den nya konventionen som det starka redskap i vår kamp för allas rättigheter den är.

Läs mer:

DHR saknar politik för internationellt solidaritetsarbete »

 

Text:

Kommentarer är avstängda.