Poliskonstapel på motorcykel.– Tyvärr kan vi konstatera att många polismyndigheter inte tar frågan på tillräckligt stort allvar, säger Birgitta Mekibes som är utredare på Handisam.
Christer Degsell, som är ansvarig för tillgänglighetsfrågorna inom polisen, håller med om att myndigheten kan bli bättre och betonar att polisen nu kommer att genomföra en hel del förändringar för att funktionshindrade ska känna sig välkomna när de besöker en polisstation.
Dels ska lokalerna bli mer tillgängliga dels måste poliserna utbildas i bemötande av personer med funktionshinder.
Att tillgänglighetsarbetet kommit igång förhållandevis sent inom polisen förklarar Christer Degsell med att det saknats en särskild sektorsmyndighet som haft det övergripande ansvaret.
– Hittills har tillgängligheten för funktionshindrade inte infriats fullt ut. Det finns en bristande kunskap för funktionshindrade bland våra 27 000 anställda. Här måste vi bli bättre, säger han.

Regeringen har satt press
på myndigheterna inom rättsväsendet att jobba mer effektivt för att kompetensen om funktionshindrade ska bli bättre.
Den 25 maj gick regeringen ut med ett uppdrag till Rikspolisstyrelsen och 15 andra myndigheter att plocka fram förslag till delmål för hur tillgängligheten ska bli bättre.
I skrivelsen står bland annat ” Rättsväsendet ska vara tillgängligt för personer med funktionsnedsättning i samma utsträckning som för andra. I tidigare handikappolitiska planer har rättsväsendet inte funnits med, och uppföljning har visat att tillgängligarbetet för att säkerställa att alla medborgare får tillgång till rättsväsendet bör stärkas. Arbetet bör bedrivas med inriktningen att personer med funktionsnedsättning kan vara förövare, vittne och brottsoffer samt vara anställda eller ha uppdrag inom rättsväsendet.”
Man säger vidare ”Kompetensen hos myndigheterna inom rättsväsendet kring förutsättningar och behov hos personer med funktionsnedsättningar ska stärkas.”

Rikspolisstyrelsen tar till
sig av synpunkterna och listar några specifika områden där man måste bli bättre.
– Knäckfrågan är att öka kunskapen hos de anställda och att föra in den redan i polisens grundutbildning, säger Christer Degsell.
Polisen har nu på sig till 2016 att genomföra en rad åtgärder för att förbättra tillgängligheten för personer med olika former av funktionsnedsättningar.
Bland annat kommer man att se över hur man med modern webbteknik kan tillgodose informationsbehovet hos denna grupp.
– Det ska finnas webbaserad punktskriftsläsare för att synskadade lättare ska kunna navigera på webben och information på teckenspråk samt syntetiskt tal för dem med kognitiva störningar såsom afasi och läs- och skrivsvårigheter men vi kommer också att arbeta med att bygga nya dörrar som öppnas i sidled istället för utåt eller inåt, säger Christer Degsell.
Han betonar också att tillgängligheten måste öka även för de förövare som är rörelsehindrade.

Men Handisam är inte
imponerad utan tycker att Rikspolisstyrelsen agerat för sent och för lamt när det gäller att öka tillgängligheten.
Myndigheten gick i våras ut med en enkät till en mängd myndigheter, däribland polisen, där man ville ha svar på hur de arbetar med att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.
Resultatet var nedslående jämfört med de svar man fick när man gick ut med en liknande enkät 2008.
– Det visade sig att polisen har backat när det gäller att ta fram handlingsplaner för sitt tillgänglighetsarbete, säger Birgitta Mekibes.
2008 svarade 17 av 20 polismyndigheter (85 procent) att de tagit fram en handlingsplan. I år hade den siffran sjunkit till 14 av 21 myndigheter (67 procent).
– Polisen har inte lyft upp frågorna på en tillräckligt hög nivå kan man konstatera och man har heller inte levt upp till den förordning som kom 2001 och som reglerar tillgängligheten på statliga myndigheter, säger Birgitta Mekibes som också är kritisk till att polisen inte arbetar tillsammans med handikapporganisationerna i sitt arbete för att åstadkomma en ökad tillgänglighet. I år uppger endast fyra polismyndigheter att de etablerat kontakt.

Foto: Kristoffer Thessman/Polisen

Den här artikeln har följande taggar:
tillgänglighet, Polisen, Handisam

 

Text:

Kommentarer är avstängda.